2016

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z dyspozycją art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Miasta

Załączniki

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Poznań wraz z jednostkami organizacyjnymi udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. zgodnie z załącznikiem

Załączniki

Kwota wykorzystanych środków UE

W trakcie 2016 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2016 r. plan zamykał się kwotą 150.530.025,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych - 62.959.437,00 zł,

- budżetu państwa - 22.136,00 zł,

- wkładu własnego - 87.548.452,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 120.671.153,27 zł, tj. 80,2% planu, z czego ze środków:

- zagranicznych - 36.883.236,26 zł (tj. 58,6% planu),

- budżetu państwa - 9.535,14 zł (tj. 43,1% planu),

- wkładu własnego - 83.778.381,87 zł (tj. 95,7% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.229.913,85 zł (70,6% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 116.441.239,42 zł (80,6% planu).

Kwota zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne nie podlegające ordynacji podatkowej na koniec 2016 roku wyniosły 16.290.781,19 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 16.206.070,56 zł

- instytucji kultury - 84.702,51 zł

- jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 8,12 zł

Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2016 r. Miasto otrzymało dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 30.145.894,41 zł, udzieliło dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 12.866.541,54 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczenia dotyczą kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o. o. (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu), w 2016 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu. 

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Klaudia Mruk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-07 08:31 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)