Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu (CUW)

Kierownik/Dyrektor

Monika Suchorzewska
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
61 878 1950
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
cuw@m.poznan.pl
www.poznan.pl/cuw/

Kompetencje i zadania

CUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, n/w jednostki z terenu miasta Poznania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Centrum obsługuje:

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42;
 2. Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 3. Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda";
 4. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub";
 5. Dom Dziecka nr 2;
 6. Dom Dziecka nr 3;
 7. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu;
 8. Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu;
 9. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu;
 10. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;
 11. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1;
 12. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
 13. Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"
 14. Ośrodek dla Bezdomnych;
 15. Zespół Dziennych Domów Pomocy;
 16. Zespół Żłobków nr 1;
 17. Zespół Żłobków nr 2;
 18. Zespół Żłobków nr 3;
 19. Zespół Żłobków nr 4.

Do zadań CUW należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek,
a w szczególności:

a) w zakresie obsługi finansowej:

 • prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
 • udzielanie pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w tworzeniu
  i zmienianiu planów finansowych,
 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,
 • dokonywanie rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej (i innej);

b) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 • dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c) w zakresie obsługi administracyjnej:

 • obsługa prawna jednostek obsługiwanych,
 • realizowanie powierzonych przez jednostki obsługiwane wspólnych oraz indywidualnych zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów,
 • monitorowanie terminowości przeglądów technicznych budynków oraz wykonywanie zaleceń z nich wynikających,
 • prowadzenie ksiąg obiektów jednostek obsługiwanych,
 • obsługa w zakresie bhp i ppoż.,
 • zapewnienie obsługi informatycznej,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych,
 • pomoc w zakresie rekrutacji na wolne stanowiska w jednostkach obsługiwanych (obsługa BIP MP, weryfikacja ofert pod względem formalnym);

d) opracowywanie na potrzeby Prezydenta Miasta Poznania analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek;

 e)realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Poznań, wiążących się ze wspólną obsługą.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Tomera
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-03 11:05 - Wprowadzenie informacji (Aktualizacja)