Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu (CUW)

Kierownik/Dyrektor

Piotr Kołodziejczyk
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
61 878 1950
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
cuw@m.poznan.pl
www.poznan.pl/cuw/

Kompetencje i zadania

CUW jest jednostką budżetową obsługującą jednostki polityki społecznej z terenu miasta Poznania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Centrum obsługuje:

 1. Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu;
 2. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu;
 3. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu;
 4. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;
 5. Ośrodek dla bezdomnych;
 6. Zespół żłobków nr 1;
 7. Zespół żłobków nr 2;
 8. Zespół żłobków nr 3;
 9. Zespół żłobków nr 4;
 10. Dom Dziecka nr 2;
 11. Dom Dziecka nr 3;
 12. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub";
 13. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
 14. Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda";
 15. Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 16. Zespół Dziennych Domów Pomocy;
 17. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1.

Do zadań CUW należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek,
a w szczególności:

 w zakresie obsługi finansowej:

 • prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie wspólnej kasy,
 • udzielanie pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w tworzeniu
  i zmianach planów finansowych,
 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 • dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń społecznych i innymi urzędami,
 • dokonywanie rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej (i innej),
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;

w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

 • obsługa prawna jednostek obsługiwanych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,
 • realizowanie wspólnych i powierzonych - w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówień na usługi i dostawy,
 • organizacja remontów przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących i inwestycji,
 • dbałość o kwestie bhp i ppoż.,
 • zapewnienie obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • analizy finansowe placówek,
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Poznań, wiążących się ze wspólną obsługą.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-24 14:56 - wprowadzenie (Aktualizacja)