Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu (CUW)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Monika Suchorzewska
al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
61 10 21 700
godziny urzędowania: 7:30-15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 369153456
cuw@m.poznan.pl
www.poznan.pl/cuw/
Adres ESP (skrytki ePUAP): /CUWPoznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Na dzień 31.12.2023 r. - Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę- 49 - w tym pełnozatrudnionych 49.  

Kompetencje i zadania

CUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, n/w jednostki z terenu miasta Poznania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Centrum obsługuje:

 1. Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 2. Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda";
 3. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub";
 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek";
 5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom";
 6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka";
 7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa";
 8. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu;
 9. Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu;
 10. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu;
 11. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;
 12. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
 13. Ośrodek dla Bezdomnych;
 14. Zespół Dziennych Domów Pomocy;
 15. Poznański Zespół Żłobków,
 16. Ogród Zoologiczny w Poznaniu.

Do zadań CUW zgodnie ze statutem należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek:

a)w zakresie obsługi finansowej (m.in.):

 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS,gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej

b) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (m.in.):

 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych
 • sporządzanie i wypłacanie list wynagrodzeń
 • dokonywanie rozliczeń z US, ZUS i innymi urzędami

c) w zakresie obsługi administracyjnej (m.in.):

 • obsługa prawna,
 • realizowanie zamówień publicznych
 • koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów

d) opracowywanie na potrzeby Prezydenta Miasta Poznania analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek;

e)realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Poznań, wiążących się ze wspólną obsługą.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-05-24 00:00