Oferta: administrator ds. organizacyjno - administracyjnych

Data publikacji: 2023-07-07
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.46.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: administrator ds. organizacyjno - administracyjnych
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB ul. Sienkiewicza 11

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-08-30

Zakres podstawowych czynności

 1. Obsługa administracyjna Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" (siedziba główna oraz filia).
 2. Obsługa organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi kadrowej i finansowo - księgowej.
 4. Opracowywanie, zbieranie, grupowanie i przekazywanie dokumentów finansowo­ księgowych i kadrowych.
 5. Obsługa programów związanych z obsługą CUW (eDok, Progman i inne).
 6. Wysyłanie, przyjmowanie korespondencji papierowej i elektronicznej, rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 7. Planowanie i realizacja zakupów towarów i usług dla Centrum.
 8. Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Znajmość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie funcjonowania specjalsitycznych placówek wsparcia dziennego.
 3. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Windows (w tym excell).
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy;
 • Komunikatywność i samodzielność;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan dypolum potwierdzającego wymagane wykaształcenie
 4. Oświadczenie o znajmość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie funcjonowania specjalsitycznych placówek wsparcia dziennego
 5. Oświadczenie o znajmości środowiska MS Windows (w tym excell).
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Administrator ds. rganizacyjno- administracyjnych- Nr ref. CUW-SAZ.4320.46.2023.

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży "KLUB", ul. Sienkiewicza 11, 60-816 Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl (mailto:cuw@m.poznan.pl)

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty"

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 

6%.Składanie ofertOferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do: 2023-07-18.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

CUW-SAZ.4320.46.2023_wyniki.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie "danymi osobowymi") jest CUW, reprezentowane przez Dyrektora Panią Monikę Suchorzewską.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z IOD. Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl (mailto:iod7_mjo@um.poznan.pl) (mailto:iod7_mjo@um.poznan.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: a)dostępu do treści danych osobowych b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy: dane nie sąniezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zapasińska
Data wytworzenia informacji: 2023-08-30 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji o wynikach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Zapasińska
Data i godzina publikacji: 2023-08-30 10:17