Oferta: instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu

Data publikacji: 2024-05-16
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.35.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu
Informacje dodatkowe: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu - Filia nr 3 Klub Promień

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-06-04

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi Filii Nr 3 "Klub Promień", a w szczególności:
  -  przygotowywanie i prowadzenie chóru i solistów,
  -  prowadzenie zajęć warsztatowo-muzycznych,
  -  organizowanie występów zespołu,
  -  prowadzenie zajęć wspólnego śpiewania.
 2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne.
 3. Organizacja oraz animacja czasu wolnego podopiecznych podczas pobytu w placówce.
 4. Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.
 5. Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.
 3. Komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 4. Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Skrupulatność.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku: muzyka, kulturoznawstwo, pedagogika, nauki społeczne, humanistyczne itp.
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty

 1. CV z opiesem przebiegu zatrudnienia.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o znajomości pakietu Office oraz systemu Windows.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: "Instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej" w Zespole Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu - Filia nr 3 Klub Promień - Nr ref. CUW-SAZ.4320.35.2024

 • Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: CZERWIEC 2024 r.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać wyłącznie w zamkniętej kopercie, opisanej z podaniem nr referencyjnego naboru, którego dotyczy podanie.
 • Dokumenty aplikacyjne podlegają sprawdzeniu / weryfikacji pod względem formalnym, wyłącznie przez Komisję Rekrutacyjną, po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu.
 • Oferty można także składać elektronicznie na adres   cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie "danymi osobowymi") jest Zespół Dziennych Domów Pomocy, reprezentowane przez Dyrektora Panią Marię Paradowską.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z IOD.Kontakt: iod8_mjo@um.poznan.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: a)dostępu do treści danych osobowych b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy: dane nie sąniezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych; d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Giżyńska
Data wytworzenia informacji: 2024-06-04 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji o wynikach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jolanta Giżyńska
Data i godzina publikacji: 2024-06-04 12:58