Oferta: kierownik działu opiekuńczo-edukacyjnego (3/4 etatu) / opiekun (1/4 etatu)- poznański zespół żłobków

Data publikacji: 2021-09-17
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.49.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: kierownik działu opiekuńczo-edukacyjnego (3/4 etatu) / opiekun (1/4 etatu)- poznański zespół żłobków
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Poznański Zespół Żłobków- Żłobek Krecik- Poznań, 1 etat w podziale- 3/4 etatu kierownik działu op-ed,1/4 etatu opiekun

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-28

Zakres podstawowych czynności

Kierownik (3/4 etatu):

 • kierowanie i zarządzanie działalnością działu opiekuńczo-edukacyjnego w Żłobku Krecik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi Jednostki, w tym standardami jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • efektywne planowanie, organizowanie i delegowanie zadań poprzez ustalanie zadań i dokonywanie ich podziału w sposób gwarantujący równomierne ich obciążenie i właściwe wykorzystywanie;
 • zapewnienie skutecznej komunikacji, a przede wszystkim pełnego i szybkiego przepływu informacji wśród pracowników;
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad stopniem realizacji powierzonych zadań i ich zgodności z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi;
 • przedstawianie inicjatyw w zakresie rozwoju jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • aktywne motywowanie i wspierania kadry w codziennej realizacji obowiązków oraz w związku z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami poprawiającymi jakość opieki i edukacji;
 • prowadzenie rekrutacji dzieci do żłobka;
 • zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
 • uczestnictwo w rekrutacji kadry;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymogów w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • budowanie pozytywnego wizerunku placówki i doskonalenie standardów opieki w żłobku;
 • działanie rozwojowe względem kadry opiekuńczej;
 • komunikacja z klientem, głównie z rodzicami z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń opłat za żłobek i żywienie;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i nadzór nad jej właściwym ewidencjonowaniem oraz archiwizacją.

Opiekun (1/4 etatu):

 • zapewnienie opieki i edukacji dzieci w wieku do lat 3;
 • realizacja programu edukacyjnego oraz uczestnictwo w jego modyfikacjach, opracowywanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy, przedstawianie inicjatyw w zakresie rozwoju jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3;
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;
 • zachęcanie dzieci do aktywności i wdrażanie dzieci do samodzielności zgodnie z etapem rozwoju;
 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka;
 • prowadzenie procesu adaptacji dzieci nowo przyjmowanych do żłobka zgodnie z programem adaptacji;
 • przygotowywanie dzieci do przejścia w tryb edukacji przedszkolnej;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • dbałość o wizerunek placówki

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne w specjalności: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika społeczno-wychowawcza, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna lub
 2. wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza lub
 3. wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;
 4. co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy z dziećmi;
 5. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. znajomość standardów jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wdrażanych w żłobkach samorządowych w Poznaniu;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 10. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 11. posiadanie nieposzlakowanej opinii z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 12. dawanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 13. brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia (obecnie lub w przeszłości),
 14. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd.

Wymagania dodatkowe

 1. roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na stanowisku co najmniej urzędniczym i/lub
 2. roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem i/lub
 3. roczne doświadczenie w pracy w placówce edukacyjnej.

Wymagane dokumenty

 1. CV z opisem ścieżki zawodowej oraz opisem ukończonych kursów/szkoleń potwierdzających kwalifikacje i umiejętności;
 2. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. List motywacyjny;
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie: stażu pracy (np. świadectwa pracy);kwalifikacji i umiejętności (uprawnienia/dyplomy/ zaświadczeń/referencje itp.)
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 7. Oświadczenie o legitymowaniu się co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, wraz z referencjami/opiniami poświadczonymi za zgodność z oryginałem;
 8. Oświadczenie potwierdzające znajomość: treści ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 tj. z dnia 8 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 75); treści Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 72); treści Standardów jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wdrażanych w żłobkach samorządowych w Poznaniu;
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 12. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 13. Oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 14. Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia (obecnie lub w przeszłości);
 15. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; Kierownik działu opiekuńczo-edukacyjnego (3/4 etatu) /opiekun (1/4) - Nr ref. CUW-SAZ.4320.49.2021".

Miejsce pracy - Poznański Zespół Żłobków- Żłobek Krecik, os. B. Chrobrego 108, Poznań

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.49.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Zespół Żłobków w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2021-09-28 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2021-09-28 14:37