Oferta: opiekun- zespół dziennych domów pomocy

Data publikacji: 2022-06-27
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.29.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: opiekun- zespół dziennych domów pomocy
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 3/4 etatu- filia nr 2 Klub Ogrody

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-07-20

Zakres podstawowych czynności

1. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla uczestników Filii Nr 2.
2. Przygotowanie jadalni do wydania posiłków.
3. Dzielenie na porcje posiłków przygotowanych i dostarczanych przez firmę cateringową.
4. Pomoc podopiecznym przy spożywaniu posiłków np. krojenie, rozdrabnianie.
5. Nakrywanie, podawanie do stołów i zbieranie brudnych naczyń. Mycie naczyń po posiłkach i ich wyparzanie w razie potrzeby.
6. Udzielanie pomocy w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej i wyglądem zewnętrznym pensjonariuszy w razie potrzeby.
7. Udział w organizacji imprez okolicznościowych (pomoc w dekoracji pomieszczeń i przygotowywaniu poczęstunku, przygotowywanie napojów dla uczestników domu oraz gości).
8. Składanie zapotrzebowania na środki czystościowe.
9. Dbanie o czystość i porządek pomieszczeń.
10. Właściwe eksploatowanie sprzętu w placówce ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu kuchennego.
11. Organizacja i prowadzenie zajęć kulinarnych.
12. Dbanie o ogród, taras i garaże (zamiatanie terenu wokół posesji.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Opiekun- ZDDP- Nr ref. CUW-SAZ.4320.29.2022".

Miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 2 Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.29.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-07-20 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-07-20 09:03