Oferta: specjalista ds. kadr i płac

Data publikacji: 2021-12-17
Nr ref.: CUW-SAZ.110.36.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. kadr i płac
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu; umowa o pracę na pełen etat od stycznia 2022r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-31

Zakres podstawowych czynności

 • Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • Prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych,
 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
 • Dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 • Dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,
 • Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe)
 • Doświadczenie zawodowe min 1 rok na stanowisku w kadrach i płacach
 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych
 • Znajomość programu: Progman
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych,o samorządzie gminnym

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o znajomości MS Office
 4. Oświadczenie o znajomości zagadnień kadrowo-płacowych
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Specjalista ds. kadr i płac- CUW- Nr ref. CUW-SAZ.110.36.2021".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

Praca od stycznia 2022 r.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 110.36.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2021-12-31 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2021-12-31 11:50