Oferta: stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Data publikacji: 2021-01-19
Nr ref.: CUW-SAZ.110.2.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu; umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-02-19

Zakres podstawowych czynności

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Sekretariatu,
 • Obsługa systemu obiegu dokumentów i koordynacja obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Wsparcie organizacyjne i administracyjne Dyrektora i Zastępcy,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora oraz Zastępcy a także kluczowej korespondencji,
 • Obsługa centrali telefonicznej,
 • Obsługa poczty elektronicznej jednostki,
 • Obsługa i udzielanie informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym,
 • organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez kierownictwo,
 • Prowadzenie książki kontroli, gromadzenie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w jednostce.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum sześciomiesięczne doświadczenie, związane z obsługą sekretariatu,recepcji lub na stanowisku ds. organizacyjnych,
 • umiejętność tworzenia pism,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel) i co najmniej dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych ,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze elektronicznego systemu obiegu dokumentów lub programu pocztowego,
 • znajomość EZD,
 • znajomość zasad kancelaryjno-archiwalnych,
 • ukończone kursy z zakresu organizacji pracy, prowadzenia biura, savoir vivre.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o umiejętności tworzenia pism,
 4. Oświadczenie o biegłej obsłudze komputera (Word, Excel) i co najmniej dobrej znajomości obsługi urządzeń biurowych ,
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu- Nr ref. CUW-SAZ.110.2.2021".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl
 Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 110.2a.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2021-02-19
Opis zmian: Wprowadzenie informacji o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2021-02-19 15:22