Oferta: psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"

Data publikacji: 2022-01-13
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.1.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB; praca 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-28

Zakres podstawowych czynności

1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.

2. Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.

5. Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.

6. Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.

7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.

8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.

9. Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,
 • Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.),
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan świadectwa ukończenia studiów magisterskich na kierunku Psychologia/ Pedagogika
 4. Oświadczenie o bardzo dobrej umiejętności obsługi programu Word, Excel,
 5. Oświadczenie o znajomości zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 10. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 11. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Psycholog/Pedagog - CWRDiM "Klub"- Nr ref. CUW-SAZ.4320.1.2022".

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego i praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki CWRDiM Klub.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zapasińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-28 00:00
Opis zmian: Wynik rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Zapasińska
Data i godzina publikacji: 2022-01-28 11:13