Oferta: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w centrum wspierania rodzin "swoboda"

Data publikacji: 2019-04-10
Nr ref.: 48/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w centrum wspierania rodzin "swoboda"
Informacje dodatkowe: Zatrudnienie w ramach Projektu Unijnego na czas określony - 10 miesięcy. Praca na pełen etat, umowa o pracę.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-09

Zakres podstawowych czynności

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

- sporządzanie opinii na temat rodzin.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

2. Dobra umiejętność obsługi komputera

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

6. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do kandydata zawieszona ani ograniczona

7. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy 2 lata,
 • kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodzinami,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach zajmujących się dziećmi i rodzinami,
 • umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy z projektów i programów wspierających rodziny zastępcze.

Oczekiwania wobec kandydata:

- wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej i KPA,

- umiejętność zdobywania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (w tym z Internetu),

- umiejętność analizy i oceny uzyskanych informacji,

- bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność oraz zdolność do zrozumiałego formułowania pism,

- sumienność oraz wysokie poczucie odpowiedzialności,

- zdolności interpersonalne, w tym umiejętność obsługi klienta,

- dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 7. Oświadzcenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest w stosunku do kandydata zawieszona ani ograniczona
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.  

Wybrani kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą proszeni o potwierdzenie umiejętności obsługi komputera.  

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" / miasto Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

kryteria formalne 48_2019.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

wyniki 48_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-09 10:24 - Aktualizacja (Aktualizacja)