Oferta: pracownik socjalny- dom pomocy społecznej im. bł. e. bojanowskiego

Data publikacji: 2022-03-16
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.10.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: pracownik socjalny- dom pomocy społecznej im. bł. e. bojanowskiego
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu; umowa o pracę - 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-08

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie czynności związanych z przyjęciem nowej mieszkanki:
-gromadzenie i weryfikacja dokumentacji ,
- wywiad w środowisku zamieszkania przyszłej mieszkanki,
- informowanie przyszłej mieszkanki oraz najbliższej rodziny o warunkach przyjęcia i zakresie świadczonych usług
2. Prowadzenie spraw rozliczeniowych związanych z odpłatnością za pobyt mieszkanek
3. Prowadzenie spraw meldunkowych mieszkanek, w tym wyjazdy do urzędów, kontakt telefoniczny, korespondencyjny
4. Prowadzenie akt osobowych mieszkanek
5. Współpraca z MOPR, ZUS, KRUS, NFZ (prowadzenie spraw mieszkanek, w tym emerytalnych i rentowych oraz dodatków pieniężnych dla mieszkanek np. dodatki pielęgnacyjne, świadczenia uzupełniające poprzez korespondencję, kontakt telefoniczny i osobisty w ww. urzędach)
6. Pośredniczenie w kontaktach między DPS a rodziną mieszkanki
7. Prowadzenie rozmów indywidualnych oraz grupowych z mieszkankami mających na celu wspieranie, motywowanie oraz aktualizowanie informacji dotyczących mieszkanek
8. Wyjazdy z mieszkankami na zakupy, wycieczki, spacery poza DPS i inne imprezy organizowane przez DPS oraz samodzielne dokonywanie zakupów dla mieszkanek

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

Podpisane:

 1. CV 
 2. List motywacyjny 
 3. Kserokopie/ skan dyplomu pracownika socjalnego
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Pracownik socjalny- DPSEB nr ref. CUW-SAZ.4320.10.2022".

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu.

Stanowisko jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.10.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-04-08 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-04-08 13:07