Oferta: pracownik socjalny - zespół dziennych domów pomocy

Data publikacji: 2022-06-27
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.27.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: pracownik socjalny - zespół dziennych domów pomocy
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 1/2 etatu- filia nr 1 Klub Centrum

Zakres podstawowych czynności

1. Przyjmowanie, zakładanie kart oraz diagnozowanie nowo przyjętych do ZDDP Filia Nr 1 osób.
2. Ustalanie indywidualnych planów pomocy.
3. Ocena skuteczności działań i zastosowanych form pomocy.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działalności socjalnych w celu kompensacji działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb i poprawy sytuacji osób wymagających wsparcia.
5. Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z rodzinami i opiekunami podopiecznych, lekarzem rodzinnym i w razie potrzeby ze specjalistami.
6. Reprezentowanie interesów podopiecznych na zewnątrz Domu.
7. Opracowywanie miesięcznych planów pracy we współpracy z terapeutą i instruktorem k.o., przygotowywanie sprawozdań z zakresu pracy socjalnej, działalności k.o. i terapii zajęciowej.
8. Współorganizowanie imprez okolicznościowych oraz wycieczek.
9. Utrzymywanie kontaktów ze sponsorami i przygotowywanie podziękowań.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 2. Wiedza z zakresu Ustawy o pomocy społecznej
 3. Umiejętność obsługi programu Word, Excel
 4. Wiedza i umiejętność właściciwego traktowania informacji służbowych,
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia i kursy zawodowe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o posiadaniu-Wiedzy z zakresu Ustawy o pomocy społecznej
 4. Oświadczenie o umiejętność obsługi programu Word, Excel
 5. Oświadczenie o wiedzy i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 6. Skan/ Kserokopie dyplomu pracownika socjalnego
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Pracownik socjalny- ZDDP- Nr ref. CUW-SAZ.4320.27.2022".

Miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 1 Klub Centrum ul. M.Konopnickiej 18

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2022-07-08.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-06-27 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-06-27 14:05