Oferta: psycholog- centrum wspierania rodzin "swoboda"

Data publikacji: 2022-11-15
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.69.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: psycholog- centrum wspierania rodzin "swoboda"
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", praca na pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Zakres podstawowych czynności

- Udzielanie specjalistycznego wsparcia rodzinom zastępczym,

- Uczestniczenie  w pracach zespołu rozpoznania i zespołu projektującego.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologii,
 • Doświadczenie w pracy w zakresie świadczenia usług związanych z poradnictwem- min 2 lata,
 • Wiedza z zakresu opieki zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin,
 • Język angielski w stopniu podstawowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wymagania dodatkowe

- bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 1. CV z opisem przebiegu zatrudnienia
 2. List motywacyjny
 3. Skan/Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu opieki zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin
 5. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 11. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Psycholog - CWR, oferta nr ref. CUW-SAZ.4320.69.2022".

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", ul. Swoboda 59 w Poznaniu.

Rozkład pracy: Jedna zmiana w godz. 8-16

System wynagradzania : Miesięczny

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od zaraz

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2022-11-28.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CWR "Swoboda" w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-11-17 00:00
Opis zmian: Edycja Rodo (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-11-17 09:49