Oferta: psycholog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"

Data publikacji: 2022-06-27
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.31.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: psycholog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.
 2. Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
 3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
 4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.
 5. Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.
 7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.
 8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.
 9. Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
 10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne

2. Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,

3. Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,

4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

8. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

9. Niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Komunikatywność i samodzielność

3. Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.)

4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan/kopia dyplomu ukończenia wymaganych studiów
 4. Oświadczenie o znajomości programu Word, Excel.
 5. Oświadczenie o znajomości zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd
 11. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Psycholog-CWRDiM "Klub" - Nr ref. CUW-SAZ.4320.31.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty"

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego, praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2022-07-11.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-06-27 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-06-27 14:37