Oferta: samodzielny referent ds. kadr i płac

Data publikacji: 2022-05-11
Nr ref.: CUW-SAZ.110.17.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: samodzielny referent ds. kadr i płac
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu; umowa o pracę na pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-05-24

Zakres podstawowych czynności

-Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,

-Prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych,

-Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,

-Dokonywanie wypłat wynagrodzeń,

-Dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami,

-Wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,

-Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,

-Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagania obowiązkowe

-Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe)

-Wymagany staż pracy- przy wyksztłceniu średnim 4 lata/ przy wykształceniu wyższym 2 lata

-Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych

-Znajomość MS Office

-Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

-Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

-Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

-Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych

-Znajomość programu: Progman

-Znajomość klasyfikacji budżetowej

-Znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych,o samorządzie gminnym

Wymagane dokumenty

1.CV

2.List motywacyjny

3.Oświadczenie o znajomości MS Office

4.Oświadczenie o znajomości zagadnień kadrowo-płacowych

5.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

6.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

7.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

8.Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Samodzielny referent ds. kadr i płac- CUW- Nr ref. CUW-SAZ.110.17.2022".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

Praca od zaraz.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 17.2022.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
  4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
  5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
  6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-05-24 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-05-24 15:22