Oferta: specjalista ds. fizjoterapii- zespół dziennych domów pomocy

Data publikacji: 2022-06-27
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.28.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. fizjoterapii- zespół dziennych domów pomocy
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na zastępstwo na 1/2 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-07-11

Zakres podstawowych czynności

1. Aktywizowanie uczestników poprzez prowadzenie zajęć z zakresu fizjoterapii, takich jak: masaże lecznicze, zabiegi fizykalne, gimnastyka, relaksacja, ćwiczenia z użyciem sprzętu.
2. Prowadzenie pogadanek dotyczących zdrowia i higieny.
3. Udzielanie wsparcia osobom chorym, prowadzenie rozmów indywidualnych, motywowanie do udziału w leczeniu i rehabilitacji.
4. Planowanie i organizacja imprez o charakterze sportowym, jak turnieje, zawody, spartakiady.
5. Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych oraz organizowanie wycieczek i wyjazdów.
6. Współorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych, występów itp.
7. Pomoc w organizacji czasu wolnego, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników.
8. Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania spotkań i imprez.
9. Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Wymagania obowiązkowe

Wymagania zgodne z art. 13 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2021 poz. 553)
1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza orzeczenie lekarskie albo inny dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
3. Znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
4. Kandydat swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517).
5. Posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu, zwanego dalej "dyplomem", potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

6.  Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.

7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

1. Wykształcenie wyższe podyploplomowe, studia medyczne kierunek: rehabilitacja, fizjoterapia
2. Szkolenia i kursy zawodowe: geriatria, andragogika, opieka nad starszymi osobami i niepełnosprawnymi, komunikacja interpersonalna, udzielanie pierwszej pomocy, Nordic Walking.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie/ skany)
 4. Oświadczenie o znajomości pakietu Office oraz systemu Windows
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty
 6. Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517).
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Specjalista ds. fizjoterapii- ZDDP- Nr ref. CUW-SAZ.4320.28.2022".

Miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5 Klub Winogrady, os. Kosmonautów 15

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.28.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-07-11 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-07-11 14:49