Oferta: specjalista ds. księgowych i analiz

Data publikacji: 2021-12-29
Nr ref.: CUW-SAZ.110.37.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. księgowych i analiz
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu; umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-26

Zakres podstawowych czynności

 • zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie eDok pod względem formalno-rachunkowym,
 • kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW,
 • terminowe egzekwowanie należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę,
 • dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych,
 • dokonywanie uzgodnień miesięcznych wykonania umów i zaangażowani w systemie księgowym,
 • wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań wraz z  potwierdzaniem sald przysłanych od kontrahentów. wprowadzanie danych do systemu finansowo księgowego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie,
 • przygotowanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT należnemu US na konto Urzędu Miasta w Poznaniu
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych pod nadzorem Głównego Specjalisty/ Kierownika
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych pod nadzorem Głównego Specjalisty/ Kierownika
 • współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych i sporządzanie propozycji ich korekt z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu i przesyłanie do wiadomości jednostkom
 • przygotowanie zapotrzebowani na środki budżetowe składane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych przez CUW,
 • wystawianie potwierdzeń sald z kontrahentami w zakresie należności,
 • prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych CUW oraz jednostek obsługiwanych na potrzeby Dyrektora CUW, Dyrektorów jednostek obsługiwanych oraz innych jednostek

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne (mile widziane wyższe)
 • min. 3 letni staż pracy dla kandydatów z wykształceniem średnim / min. 2 letni staż pracy dla kandydatów z wykształceniem wyższym
 • Znajomość zagadnień rachunkowości
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości
 • Mile widziane doświadczenie w jednostkach społecznych
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość programu Progman

Wymagane dokumenty

 1. CV z opisem przebiegu pracy
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o znajomości MS Office
 4. Oświadczenie o znajomości zagadnień z rachunkowości
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Specjalista ds. księgowych i analiz- CUW- Nr ref. CUW-SAZ.110.37.2021".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

Praca od zaraz.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zapasińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-26 00:00
Opis zmian: Wynik rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Zapasińska
Data i godzina publikacji: 2022-01-26 12:08