Oferta: specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych- centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"

Data publikacji: 2022-06-27
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.32.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych- centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" - 1 etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie dokumentacji Centrum w szczególności opracowywanie zbiorczych ewidencji obecności dzieci.
 2. Prowadzenie list obecności, ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników.
 3. Współpraca przy obsłudze finansowo-księgowej w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych i zaliczek.
 4. Dokonywanie zakupów na potrzeby Centrum w szczególności: materiałów do zajęć, artykułów żywnościowych, środków czystości, artykułów biurowych.
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania i zarządzania majątkiem Centrum.
 6. Archiwizowanie dokumentów Centrum.
 7. Przygototwywanie danych do sprawozdań i zestawień zbiorczych z działalności Centrum.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe

2. Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,

3. Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,

4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Komunikatywność i samodzielność

3. Systematyczność

4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan/kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Oświadczenie o znajomości programu Word, Excel.
 5. Oświadczenie o znajomości zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych-CWRDiM "Klub" - Nr ref. CUW-SAZ.4320.32.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty"

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2022-07-11.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-06-27 00:00
Opis zmian: edycja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-06-27 15:18