Oferta: specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji- zespół dziennych domów pomocy

Data publikacji: 2021-12-23
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.63.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji- zespół dziennych domów pomocy
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-17

Zakres podstawowych czynności

1. Wykonywanie drobnych napraw oraz prac konserwacyjnych sprzętu będącego na wyposażeniu Filii Zespołu.
2. Zaopatrzenie i zakupy wg zleceń dyrektora, kierowników Filii i specj. ds. organ. dla Filii Zespołu.
3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem oraz właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
4. Dbanie o powierzony pojazd, utrzymywanie go w należytym porządku i w stałej gotowości technicznej, pilnowanie terminów przeglądów technicznych.
5. Przestrzeganie przepisów dotyczących norm przebiegu zużycia paliwa oraz przepisów o ruchu drogowym.
6. Właściwe i codzienne wypełnianie kart drogowych i przekazywanie ich osobie rozliczającej.
7. Zawożenie poczty do Urzędu Miasta, CUW i innych instytucji.
8. Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych (m.in. przygotowanie ogrodu , instalowanie nagłośnienia, ustawianie mebli ogrodowych).
9. Dbanie o czystość i porządek następujących pomieszczeń: kotłowni i pomieszczeń gospodarczych, schodów zewnętrznych.
10. Dbanie o czystość zewnętrzną ogrodu, zamiatanie terenu wokół posesji, regularne czyszczenie kratek ściekowych oraz zamiatanie chodników.
11. Pomoc w myciu naczyń po posiłkach i ich wyparzanie.

Wymagania obowiązkowe

 1.  Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Prawo jazdy kat. B
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Specjalistyczne kursy

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie świadectw pracy i dyplomów
 4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem"Specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji- ZDDP- Nr ref. CUW-SAZ.4320.63.2021".

Miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy ul. M.Konopnickiej 18, Poznań

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów w ramach struktur Zespołu oraz wyjazdów poza miejsce pracy.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.63.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-01-17 13:42