Oferta: terapeuta - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu, filia nr 6 - dzienny ośrodek adaptacyjny

Data publikacji: 2024-05-22
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.38.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: terapeuta - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu, filia nr 6 - dzienny ośrodek adaptacyjny
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: ZDDP - Filia nr 6 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny ul. Saperska 15 w Poznaniu

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-06-06

Zakres podstawowych czynności

 1. Realizacja programów indywidualnych wychowanków DOA.
 2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.
 3. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, aktywizująco- usprawniających, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność pracy w grupie.
 4. Zaznajomienie podopiecznych z szerszym znaczeniem pojęcia pracy, jej znaczeniem w życiu codziennym, różnorodnością form oraz jej rolą i wartością w życiu człowieka.
 5. Nauka rozpoznawania poszczególnych narzędzi warsztatowych, odpowiedniego ich zastosowania, doboru różnych elementów do odpowiednich narzędzi, a także w miarę samodzielnej obsługi danego sprzętu.
 6. Prowadzenie ćwiczeń rozwijających, usprawniających sprawność manualną i fizyczną, dostosowywanie form, metod do wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań wychowanków.
 7. Dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków.
 8. Stwarzanie korzystnych warunków realizacji programu rewalidacyjnego i opiekuńczego powierzonym sobie podopiecznym.
 9. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie pobytu wychowanków w DOA i w trakcie zajęć w terenie.
 10. Przyjmowanie wychowanków na zajęcia i pod swoja opiekę w czasie ustalonym grafikiem oraz przekazywanie podopiecznych jedynie osobom upoważnionym.
 11. Udzielanie wychowankom i ich rodzinom niezbędnego wsparcia w sytuacjach trudnych wychowawczo i opiekuńczo.
 12. Prowadzenie bieżącej obserwacji pedagogicznej.
 13. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i opiekuńczym podopiecznego.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne (mile widziana pedagogika specjalna lub terapia zajęciowa).
 2. Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel.
 3. Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 2. Komunikatywność i samodzielność.
 3. Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z podopiecznymi (arteterapia, umiejętności techniczne, sport itp.).
 4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV z opisem przebiegu zatrudnienia.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzjące wykształcenie (dyplom/skan, kopia).
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: "Terapeuta" w Zespole Dziennych Domów Pomocy - Filia nr 6 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - Nr ref. CUW-SAZ.4320.38.2024

 • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia:  CZERWIEC 2024 r.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać wyłącznie w zamkniętej kopercie, opisanej z podaniem nr referencyjnego naboru, którego dotyczy podanie.
 • Dokumenty aplikacyjne podlegają sprawdzeniu / weryfikacji pod względem formalnym, wyłącznie przez Komisję Rekrutacyjną, po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu.
 • Oferty można także składać elektronicznie na adres  cuw@m.poznan.pl 
 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie "danymi osobowymi") jest Zespół Dziennych Domów Pomocy, reprezentowane przez Dyrektora Panią Marię Paradowską.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z IOD.Kontakt: iod8_mjo@um.poznan.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: a)dostępu do treści danych osobowych b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy: dane nie sąniezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych; d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Giżyńska
Data wytworzenia informacji: 2024-06-06 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji o wynikach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jolanta Giżyńska
Data i godzina publikacji: 2024-06-06 09:22