Oferta: asystent rodziny

Data publikacji: 2024-03-08
Nr ref.: MOPR/18/2024
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: asystent rodziny
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO - UMOWA O PRACĘ -3 ETATY - PRACA w ZASTĘPSTWIE

Zakres podstawowych czynności

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną i dzieckiem (wspieranie, informowanie, motywowanie, pomaganie)

- wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin

- podejmowanie działań interwencyjnych

- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną

- prowadzenie konsultacji z klientem wewnętrznym

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- znajomość ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- rozeznanie w problematyce i zagrożeniach współczesnej rodziny

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w zadaniowym systemie czasu pracy

Wymagania dodatkowe

- 2 lata stażu pracy w obszarze opiekuńczo wychowawczym, z rodziną wieloproblemową

Wymagane dokumenty

1.Życiorys (CV)

2.List motywacyjny

3.Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

4.Dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

5.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

6.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,

8.Oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego,

Osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.

Inne informacje:

Praca z klientem (rodziną) odbywa się w siedzibie Działu lub w miejscu zamieszkania klienta (rodziny).

Oferujemy :

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie, nagrody, dodatki, 13sta pensja oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- pracę w zespole specjalistów

- elastyczne warunki pracy (w biurze, zadaniowy tryb czasu pracy)

Informacje dodatkowe:

- informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 7,3%.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-03-28.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: mopr@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: sylwia mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2024-05-24 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2024-05-24 07:04
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2024-05-30 00:00:00.0