Oferta: ds. obsługi informatycznej

Data publikacji: 2021-12-13
Nr ref.: MOPR/71/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. obsługi informatycznej
Informacje dodatkowe: SEKCJA DS. INFORMATYKI / UMOWA O PRACĘ

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-23

Zakres podstawowych czynności

- Czuwanie nad prawidłowym działaniem siedzi komputerowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego działającego w MOPR,

- Naprawianie sprzętu komputerowego,

- Usuwanie awarii w programach działających w MOPR,

- Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,

- Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania,

- Zgłaszanie usterek sprzętu do firm serwisowych,

- Konserwowanie maszyn i urządzeń,

- Diagnostyka maszyn i urządzeń,

- Usuwanie awarii z maszyn i urządzeń komputerowych.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie średnie,

- Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności komunikacji,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Znajomość maszyn i urządzeń komputerowych,

- Prawo jazdy kategorii B

- Wiedza i umiejętność traktowania informacji służbowych.

Wymagania dodatkowe

- Umiejętność pracy przy obsłudze środowiska sieciowego Microsoft,

- Wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są

o złożenie jego kserokopii.

- Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- praca wymagająca częstego przemieszczania się między filiami Ośrodka na terenie Poznania niezależenie od warunków atmosferycznych

- wykonywanie pracy wewnątrz budynków - pozycja wymuszona

- Budynek bez windy

Informacje dodatkowe:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- oferujemy przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Informacja o wyniku naboru

MOPR-71-2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-02-23 13:48