Oferta: ds. ochrony danych osobowych

Data publikacji: 2021-11-26
Nr ref.: MOPR/65/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. ochrony danych osobowych
Informacje dodatkowe: UMOWA O PRACĘ

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-23

Zakres podstawowych czynności

- współudział w przygotowywaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych,

- współudział w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

- współudział w prowadzeniu spraw o udostępnienie danych osobowych na wniosek, w tym przygotowywanie opinii i analiz,

- współudział w prowadzeniu spraw w zakresie powierzania danych osobowych innym podmiotom,

- współudział w prowadzeniu postępowań w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji,

- współudział w przeprowadzaniu sprawdzeń i kontroli na zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami,

- współudział w przygotowywaniu opinii i analiz w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,

- współudział w przygotowywaniu i aktualizacji dokumentacji wewnętrznej określającej zasady ochrony danych osobowych,

- współudział w umieszczaniu w BIP informacji o umowach zawartych przez MOPR,

- współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe,

- 4 lata stażu pracy,

- Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych,

- Umiejętność obsługi programów Excel, Word, Power Point,

- Efektywna, skuteczna komunikacja,

- Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej zorientowanej na rezultaty,

- Zdolność analitycznego myślenia, w szczególności umiejętność analizy i oceny danych.

Wymagania dodatkowe

- Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, informatyka,

- Ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

- Zrealizowane kursy z zakresu danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

- 5 lat stażu pracy,

- Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,

- Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony danych osobowych,

- Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV),

- Podpisany list motywacyjny,

- Kopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kopia świadectw pracy),

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów),

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie),

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- Praca administracyjno - biurowa na miejscu w siedzibie MOPR w Poznaniu

- Budynek bez windy, nieprzystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

- Prace związane głównie z uciążliwościami występującymi przy obsłudze monitora.

Informacje dodatkowe:

- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- Rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13-sta pensja oraz świadczenia socjalne),

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia),

- Oferujemy przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym,

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7a_Informacja o wynikach naboru w przypadku nie wyłonienia kandydata na stanowisko pracy_27.07.10.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-02-23 14:01