Oferta: ds. organizacji i usług opiekuńczych i wolontariatu

Data publikacji: 2021-09-16
Nr ref.: MOPR/57/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. organizacji i usług opiekuńczych i wolontariatu
Informacje dodatkowe: DZIAŁ METODYCZNY / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-13

Zakres podstawowych czynności

- Udział w przygotowywaniu strategii i programów celowych w zakresie wspierania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz wsparcia świadczonego przez wolontariuszy,

- Monitorowanie i ewaluacja realizowanych przez MOPR programów celowych w powyższym zakresie,

- Tworzenie i monitorowanie procedur działania związanych z: realizacją w MOPR w pomocy skierowanej do osób wymagających usług opiekuńczych oraz wsparcia świadczonego przez wolontariuszy,

- Przygotowanie danych do sprawozdań i analiz w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie średnie,

- 2 lata stażu pracy

- Umiejętność organizowania pracy zespołów roboczych,

- Bardzo dobra znajomość możliwości finansowania usług społecznych,

- Umiejętność opracowywania diagnoz społecznych,

- Umiejętność konstruowania programów celowych i ich ewaluacji,

- Wysoki poziom umiejętności zakresu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w organizacji,

- Umiejętność tworzenia analiz, planów i sprawozdań w oparciu o dostępne dane,

- Umiejętność analizy aktów prawnych i zastosowania ich praktycznym działaniu,

- Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe

- Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,

- 5 lat stażu pracy,

- Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej,

- Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- Umiejętność obsługi pakietu programów MS Office,

- Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument potwierdzający wymagany staż pracy,

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie),

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są

o złożenie jego kserokopii.

- Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- wykonywanie pracy wewnątrz budynków - pozycja wymuszona

- Budynek bez windy

Informacje dodatkowe:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- oferujemy przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7a_Informacja o wynikach naboru w przypadku nie wyłonienia kandydata na stanowisko pracy_27.07.10.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-01-13
Opis zmian: Informacja o zakończeniu rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-01-13 06:56