Oferta: ds. realizacji świadczeń

Data publikacji: 2022-11-16
Nr ref.: MOPR/67/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. realizacji świadczeń
Informacje dodatkowe: FILIA/DZIAŁ MOPR - UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Zakres podstawowych czynności

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów MOPR,

- prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych przez pracowników Sekcji,

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientów MOPR,

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń,

- przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Sekcję zadań,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie wykorzystania limitów finansowych filii,

- przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń: list płatniczych, zleceń oraz skierowań,

- ładowanie na kartę PEKA uprawnień do jednego gorącego posiłku dziennie,

- comiesięczne rozliczanie usług opiekuńczych,

- przygotowywanie zaświadczeń dla klientów zewnętrznych,

- zatwierdzanie list płatniczych pod względem formalno - rachunkowym,

- monitorowanie form wypłat na podstawie danych z programu TT Pomoc,

- elektroniczne wysyłanie list płatniczych,

- udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów,

- stosowanie Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie średnie,

- Znajomość KPA oraz Ustawy o pomocy społecznej,

- Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel

- Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę,

Wymagania dodatkowe

- Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, ekonomia, w zawodzie pracownika socjalnego,

- Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,

- Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV)

- Podpisany list motywacyjny

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- Praca biurowa na miejscu w siedzibie Filii, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

- Pomieszczenie pracy i higieniczno - sanitarne nie zapewnia dostępności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich

Informacje dodatkowe:

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia)

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2022-11-30.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-16 00:00
Opis zmian: wprowadzenie oferty (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2022-11-16 10:46