Oferta: koordynator działań na rzecz przeciwdziałania przemocy

Data publikacji: 2022-05-06
Nr ref.: MOPR/28/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: koordynator działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO - UMOWA O PRACĘ 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-01

Zakres podstawowych czynności

- codzienna współpraca z interesariuszami grup roboczych i wspieranie ich w uzyskaniu zrozumienia procesów pomocowych

- zarządzanie procesem w ramach posiedzeń grup roboczych procedury "Niebieskie Karty"

- nadzorowanie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania nałożonych zadań

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

- doświadczenie w prowadzeniu spraw osób wymagających pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

- znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

- spełniania warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

- umiejętność koordynowania pracy zespołowej

- odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność i systematyczność

Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty

życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Inne informacje:

- ciekawa praca w zespole ekspertów z pasją do swojej profesji

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- praca w równoważnym systemie czasu pracy (work&balance)

- przejrzysty system wynagradzania:

o płaca zasadnicza (w zależności od doświadczenia): 3.690 - 3.980 zł brutto

o dodatek funkcyjny: 250 zł brutto

o dodatek stażowy, premie kwartalne, nagroda, 13sta pensja oraz świadczenia socjalne

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- wspólną, optymalną przestrzeń lokalową do pracy zespołowej

- komputer przenośny i telefon służbowy

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7 _Info o wynikach_01.06.2022.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2022-06-01 08:49