Oferta: lider grupy roboczej (specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Data publikacji: 2021-11-16
Nr ref.: MOPR/63/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: lider grupy roboczej (specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO / UMOWA O PRACĘ

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-13

Zakres podstawowych czynności

- Nadzorowanie czynności dotyczących ustanowienia grupy roboczej, w tym kwestii związanych z ochroną danych osobowych,

- Organizowanie spotkań grupy roboczej

- zapraszanie członków na posiedzenie grupy roboczej,

- zapraszanie na posiedzenie grupy roboczej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

- wzywanie na posiedzenie grupy roboczej, za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

- ustalanie kolejnego terminu posiedzenia grupy roboczej,

- Moderowanie rozmowy,

- Rozdzielanie zdań pomiędzy członków grupy roboczej,

- Nadzorowanie prawidłowości, kompletności w tym terminowości wykonania nałożonych zadań w procedurze "Niebieskie karty",

- Monitorowanie absencji członków grupy roboczej i w przypadku nieobecności członka na posiedzeniu grupy roboczej zobowiązuje go do pisemnego poinformowania o stopniu realizacji zadań wynikających z wdrożonego indywidualnego planu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Przekazywanie bezpośrednim przełożonym pracowników MOPR uczestniczących w grupach roboczych informacji o niewykonaniu, nienależytym wykonaniu bądź odmowie wykonania powierzonych mu przez lidera zadań,

- Przekazywanie dokumentacji zakończonych spraw w zakresu przemocy w rodzinie Zespołowi Interdyscyplinarnemu,

- Informowanie Zespołu Interdyscyplinarnemu o problemach i potrzebach sygnalizowanych przez członków grupy roboczej,

- Informowanie członków grupy roboczej iż zakończenie jej prac nie oznacza zakończenia pracy z rodziną, gdyż poszczególni interesariuszom wchodzącym w skład grupy roboczej w ramach kompetencji i obowiązków winni świadczyć zgłaszaną przez osoby pomoc socjalną, edukacyjną, psychologiczną czy prawną,

- Dokumentacja działań.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

- Co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw osób wymagających pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,

- Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- Spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe

- Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

- Umiejętność koordynowania pracy zespołowej,

- Odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność i otwartość.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- Praca administracyjno-biurowa w miejscu w siedzibie MOPR w Poznaniu,

- Budynek bez windy, nieprzystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchów,

- Prace związane głównie z uciążliwościami występującymi przy obsłudze monitora.

Informacje dodatkowe:

- informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- elastyczne warunki pracy (zdalnie, w biurze, zadaniowy tryb czasu pracy)

Informacja o wyniku naboru

MOPR-63-2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-01-13 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-01-13 06:58