Oferta: ds. obsługi administracyjno - technicznej

Data publikacji: 2022-01-17
Nr ref.: MOPR/02/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. obsługi administracyjno - technicznej
Informacje dodatkowe: UMOWA O PRACĘ/FILIA NOWE MIASTO

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-23

Zakres podstawowych czynności

a)      Wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjnej w ramach zespołu pracowników socjalnych, a w szczególności:

 • Pozyskiwanie danych z instytucji dla prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • Podejmowanie czynności administracyjnych w ramach spraw związanych z należnościami za świadczenia pomocy społecznej,
 • Sporządzanie projektów pism do innych instytucji,
 • Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dot. ustalania uprawnień do świadczeń zdrowotnych,
 • Przygotowywanie umów dot. odpłatności za DPS,
 • Wprowadzanie danych do systemu TT Pomoc,
 • Przygotowywanie zestawień klientów wskazanych do udzielania wsparcia w ramach programów specjalnych,
 • Zakładanie kart przedpłaconych dla klientów,
 • Pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych,
 • Prowadzenie spisów zawartości spraw oraz metryczek spraw,
 • Wpinanie dokumentacji do akt sprawy,
 • Archiwizowanie dokumentacji

b)      Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów,

c)      Udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość Ustawy o pomocy społecznej,
 • Znajomość KPA,
 • Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel,
  • Umiejętności dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu,
  • Wysoki poziom zaangażowania,
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności,
  • Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań,
  • Etyka zawodowa,
  • Komunikatywność,
  • Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
  • Otwartość na nowe rozwiązania.

Wymagania dodatkowe

 • · Wykształcenie wyższe,
 • · 1 rok stażu pracy,
 • · Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • · Umiejętność obsługi programów Power Point,
 • · Umiejętność obsługi klienta (uprzejmość, rzeczowość),
 • · Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisane świadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymaga prowadzenia uzgodnień, pozyskiwania i wymiany informacji,
 • praca i stanowisko pracy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach i może zaistnieć potrzeba wyjazdów służbowych.

Informacje dodatkowe:

 • informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 • Istnieje możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze etatu.
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)
 • elastyczne warunki pracy (zdalnie, w biurze, zadaniowy tryb czasu pracy)
 • możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Informacja o wyniku naboru

MOPR-02-2022.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                      w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się                           z Inspektorem ochrony danych:

1)      listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2)      poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.
 2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1)    dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2)    otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3)    do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4)    do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5)    do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6)    do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7)    do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-02-23 13:50