Oferta: ds. obsługi sekretariatu

Data publikacji: 2022-01-17
Nr ref.: MOPR/01/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. obsługi sekretariatu
Informacje dodatkowe: FILIA JEŻYCE / UMOWA O PRACĘ / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-07

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Wysyłanie korespondencji,
 • Sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie,
 • Obsługa poczty elektronicznej,
 • Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów,
 • Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych działów lub stanowisk pracy,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Filii,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Filii,
 • Przygotowanie zapotrzebowania, rozdysponowanie i dokonywanie rozliczeń biletów na przejazd komunikacją miejską przekazywanych pracownikom Filii,
 • Wydawanie zaświadczeń klientom zewnętrznym,
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na artykuły biurowe i środki czystości oraz rozdysponowywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym Filii,
 • Łączenie rozmów telefonicznych z kierownikiem Filii, kierownikami Zespołów Pracy Socjalnej, kierownikiem Sekcji Świadczeń oraz pozostałymi pracownikami Filii,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań kierownika Filii,
 • Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe
 • Znajomość Ustawy o pomocy społecznej,
 • Znajomość KPA,
 • Znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność redagowania pism i komunikatów,
 • Umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • Obsługa klienta zgodnie z obowiązującym procedurami,
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie na jednym z kierunków: administracyjny, ekonomiczny, w zawodzie pracownika socjalnego,
 • skończony kurs obsługi komputera,
 • 3 lata stażu pracy;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej,
 • 1 rok doświadczenia w jednostkach administracji publicznej,
 • Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 • Podpisany życiorys (CV)
 • Podpisany list motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • Praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
 • Pomieszczenie pracy i   higieniczno - sanitarne nie zapewnia dostępności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich

Informacje dodatkowe:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)
 • urozmaicony charakter wykonywanej pracy (praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka i praca w środowisku zamieszkania klienta)
 • oferujemy przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7 _Info o wynikach_FJ.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2022-03-07 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2022-03-07 11:45