Oferta: pracownik socjalny

Data publikacji: 2024-03-04
Nr ref.: MOPR/17/2024
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: pracownik socjalny
Informacje dodatkowe: FILIA/DZIAŁ MOPR / UMOWA O PRACĘ / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Zakres podstawowych czynności

- Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie klientów na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie ich do uzyskania tych świadczeń

- Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich najbliższemu otoczeniu

- Wywoływanie korzystnych zmian poprzez optymalne wykorzystanie zasobów klienta

- Podejmowanie interwencji w razie zaistnienia zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób zależnych

- Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek

- Prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego

Wymagania obowiązkowe

wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej

- dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej i KPA

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

- wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę

Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV)

- Podpisany list motywacyjny

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów) UPRAWNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- urozmaicony charakter wykonywanej pracy (praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka i praca w środowisku zamieszkania klienta)

- oferujemy przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 7,3%.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-04-25.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: mopr@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, związane z rekrutacją.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: sylwia mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2024-03-26 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2024-03-26 06:49