dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  1. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (gotowy druk),
  2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku),
  4. Oferta cenowa od sprzedawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla wniosku wysyłanego pocztą tradycyjną:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 22

tel. (61) 878 1733 lub (61) 878 1938

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie miasta Poznania jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2022-12-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-12-15 07:32