dofinansowanie PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek w formie elektronicznej złożony w portalu SOW https://sow.pfron.org.pl/ wraz z załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów

Portal SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku ;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania ;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Podstawę dofinansowania stanowi umowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2021-11-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2021-11-02 14:57