dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Pisemny wniosek o dofinansowanie (gotowy druk),
 • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zgodnie z drukiem znajdującym się we wniosku - strona 3).

Miejsce złożenia dokumentów

Dla wniosku wysyłanego pocztą tradycyjną:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 22

tel. (61) 878 1731 lub (61) 878 1945

Opłaty

wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:

 1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
 2. zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 3. w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 5. nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego ,
 6. posiadają średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej posiadającej I lub II grupę inwalidzka (odpowiednio znaczny lub umiarkowany stopień) przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat albo ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób oraz osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.
 7. wysokość dofinansowania wynosi:
  • 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
  • 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2022-12-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-12-15 07:33