Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osoby niepełnosprawnej pisemny wniosek (druk gotowy)
  2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku),
  4. Oferta cenowa od sprzedawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla wniosku wysyłanego pocztą tradycyjną:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 22

tel. (61) 878 1944 lub (61) 878 1734

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza, kwoty :

  •         50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ,
  •         65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2022-12-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-12-15 07:34