dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek w formie elektronicznej złożony w portalu SOW https://sow.pfron.org.pl/ wraz z załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów

Portal SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

O dofinansowanie mogą ubiegać się jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli

  •  prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Podstawę dofinansowania stanowi umowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2021-11-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2021-11-02 15:02