skierowanie na zajęcia Centrum Integracji Społecznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego lub wniosek zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  - do wglądu,
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 878 18 17,  Punkt Obsługi Klienta (61) 878 18 18 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, Punkt Obsługi Klienta - parter, tel. 61/878 - 18-88 (wejście z boku budynku),   (sekretariat - V piętro), tel. 61/878-1881
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie skierowania  poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego oraz wydaniem opinii pracownika socjalnego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o skierowanie, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydawane jest
skierowanie do CIS. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego uczestnictwo trwa 11 miesięcy (łącznie z okresem próbnym jest to 12 miesięcy). Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, także w przypadku tworzenia spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej przez uczestnika zajęć w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach do 6 miesięcy.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Centrum Integracji Społecznej realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych

3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą

4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Oferta skierowana jest do osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Honorata Kobusińska
Data wytworzenia informacji: 2023-10-24 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2023-10-25 12:24