Rejestr i zdawalność OSK, wniesione skargi

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Podstawa prawna

  1. Rejestr OSK - art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.
  2. Analiza statystyczna - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.
  3. Analiza skarg - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.

Inne informacje

Rejestr OSK:

Aktualny rejestr ośrodków szkolenia kierowców, zawiera wykaz wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki na terenie miasta Poznania. Ośrodki podlegają nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania i zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrole ośrodków szkolenia kierowców odbywają się co najmniej raz w roku, a z ich wynikami można zapoznać się klikając w link: wyniki kontroli.

Zdawalność w OSK:

Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców z miasta Poznania została przeprowadzona (na podstawie zdawalność otrzymanej z WORD w Poznaniu) osobno w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w jakich odbywało się szkolenie i uwzględnia (według kolejności wpisu) wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w rejestrze.

Wyniki analizy statystycznej są dostępne sekcji: Formularze do druku i uwzględniają następujące dane:

  • dane za lata 2013 - 2017 - zawierają procentową zdawalność wszystkich podejść do egzaminu osób, które ukończyły kurs w danym ośrodku szkolenia kierowców w Poznaniu, z podziałem na kategorie oraz zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych w każdym roku (począwszy od roku 2013, tj. od wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami),
  • dane począwszy od 2018 r. zawierają procentową zdawalność pierwszych podejść do egzaminu osób, które ukończyły kurs w danym ośrodku szkolenia kierowców w Poznaniu, z podziałem na kategorie oraz zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych w każdym roku.

Analiza skarg:

W IV kwartale 2022 r. na ośrodki szkolenia kierowców, podlegające nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania, złożono 1 skargę. W następstwie czego podjęto czynności zmierzające do wyjaśnienia podniesionych w skardze zarzutów. W I kwartale 2023 r. skarga została wycofana przez osobę ją wnoszącą.

W 2023 r. na ośrodki szkolenia kierowców, podlegające nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania, nie złożono skargi.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. szkoleń kierowców, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Budziński Marcin
Data wytworzenia informacji: 2024-06-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja załącznika Rejestr OSK z terenu Miasta Poznania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2024-06-25 11:12