Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w UMP?

W celu ubiegania się o pracę w Urzędzie Miasta Poznania należy wypełnić interaktywny formularz aplikacyjny, który zastępuje CV i list motywacyjny. Link do tego formularza znajduje się z prawej strony każdego ogłoszenia.

Pozostałe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym) dostarczają wyłącznie kandydaci zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną

Nie ma możliwości załączania dodatkowych dokumentów do formularza aplikacyjnego w wersji elektronicznej.

Możliwe jest złożenie oferty w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu przy Placu Kolegiackim 17.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych wymaganych (pola obowiązkowe) w formularzu aplikacyjnym.

Spośród kandydatów, którzy zgłosili się do udziału w rekrutacji, zespół rekrutacyjny wybiera osoby w najwyższym stopniu spełniające wymagania na stanowisko i zaprasza je na rozmowę lub test wiedzy.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Information on recruitment for local government officials

I.    Information on recruitment for local government officials

Recruitment for all official positions shall be carried out in a competitive and transparent way.

A local government official may be a person who:

1)    has the professional qualifications required for the position, described in the recruitment advertisement;

2)    has full legal capacity and full public rights;

3)    has not been sentenced by a final court decision for an intentional crime
prosecuted by public indictment or for an intentional fiscal offence;

4)    is of good repute.

II.   Conditions for application for local government official positions by foreigners

A foreigner who applies for a job as an official must know Polish.

Documents confirming the knowledge of Polish language by persons who do not have Polish citizenship are:

1)    a certificate of proficiency in Polish at the general intermediate or advanced level, issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language;

2)    a document confirming the completion of higher education studies conducted in Polish;

3)    a secondary school leaving certificate obtained in the Polish education system;

4)    a certificate of competence issued by the Minister of Justice entitling the holder to pursue the profession of a sworn translator of Polish language.

III. How to apply for a job at the Poznań City Hall?

To apply for a job at the Office you will need to complete an interactive application form replacing your CV and cover letter. A link to this form can be found on the right hand side of each advertisement.

Other documents proving qualifications and professional experience (as specified
in the recruitment advertisement) shall be provided only by candidates invited for an interview

It is not possible to attach additional documents to the electronic application form.

Paper applications may be submitted to the Signature Office at Plac Kolegiacki 17.

In order to participate in the recruitment, it is necessary to provide the required data (mandatory fields) in the application form.

The recruitment team selects from among the candidates those who most closely meet the requirements for the position and invites them for an interview or knowledge test.

Thank you for your interest in working for the local government of the City of Poznań.

Інформація про конкурс для посадових осіб місцевого самоврядування

I.    Інформація про конкурс для посадових осіб місцевого самоврядування

Конкурсний набір на всі вакансії посадових осіб проводиться прозоро та на конкурентних засадах.

Посадовою особою місцевого самоврядування може бути особа, яка:

1)    має професійну кваліфікацію, необхідну для посади, описану в оголошенні про прийом на роботу;

2)    має повну дієздатність і повні публічні права;

3)    не була засуджена остаточним рішенням суду за умисний злочин, що переслідується публічним обвинувальним актом або умисний фінансовий злочин;

4)    має добру репутацію.

II.   Умови призначення на вакансії посадових осіб місцевого самоврядування для іноземців

Іноземець, який претендує на посаду чиновника, повинен знати польську мову.

Документами, що підтверджують знання польської мови особами, які не мають польського громадянства, є:

1)    сертифікат про знання польської мови на загальному або просунутому рівні (B2/C1), виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної;

2)    документ, що підтверджує закінчення вищої освіти, де навчання проводилося польською мовою;

3)    атестат зрілості, отриманий в польській системі освіти;

4)    свідоцтво про набуття права займатися професією присяжного перекладача польської мови, видане Міністром юстиції.

III. Як подати заявку на роботу в міській раді Познані?

Для того, щоб подати заявку на роботу в міській раді, необхідно заповнити інтерактивну форму заявки, яка замінює ваше резюме та супровідний лист. Посилання на цю форму можна знайти в  правій частині кожного оголошення.

Інші документи, що підтверджують кваліфікацію та професійний досвід (зазначений у повідомленні про конкурсний набір), надаються лише кандидатами, запрошеними на співбесіду.

Прикріпити додаткові документи до анкети в електронній версії неможливо.

Можна скласти заявку у паперовій версії до Відділу звернення громадян міської ради (Biuro Podawcze) за адресою Plac Kolegiacki, 17.

Умовою участі у конкурсному наборі є надання необхідних даних (заповнення обов'язкових полів) в анкеті.

З числа кандидатів, які подали заявку на участь у підборі персоналу, рекрутингова команда відбирає людей, які найбільше відповідають вимогам на посаду, і запрошує їх на співбесіду або тест з перевірки знань.

Дякуємо за зацікавленість у роботі в структурах міської влади Познані.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds. systemów obiegu dokumentów i ezd
Nr ref.: IN/89/20224
Wydział: Wydział Informatyki
2024-05-28 2024-06-27 zgłoś swoje CV
ds. upubliczniania analiz i opracowań
Nr ref.: RMWM/88/2024
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
2024-06-19 2024-06-29 zgłoś swoje CV
ds. uchwały krajobrazowej
Nr ref.: UA/92/2024
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2024-06-06 2024-06-30 zgłoś swoje CV
broker informacji merytorycznej
Nr ref.: PK/100/2024
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2024-06-20 2024-06-30 zgłoś swoje CV
ds. współpracy międzysektorowej
Nr ref.: Kl/97/2024
Wydział: Wydział Kultury
2024-06-20 2024-06-30 zgłoś swoje CV
ds. podatków
Nr ref.: PO/101/2024
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
2024-06-20 2024-06-30 zgłoś swoje CV
ds. rozliczeń podatkowych od osób fizycznych
Nr ref.: OR/95/2024
Wydział: Wydział Organizacyjny
2024-06-12 2024-07-01 zgłoś swoje CV
ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: RM/94/2024
Wydział: Biuro Rady Miasta
2024-06-14 2024-07-01 zgłoś swoje CV
ds. zbywania bezprzetargowego
Nr ref.: GN/77/2024
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2024-06-14 2024-07-01 zgłoś swoje CV
ds. księgowości
Nr ref.: FN/102/2024
Wydział: Wydział Finansowy
2024-06-20 2024-07-01 zgłoś swoje CV
ds. informacji przestrzennej
Nr ref.: UA/98/2024
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2024-06-20 2024-07-04 zgłoś swoje CV
zastępca inspektora ochrony danych dla urzędu miasta poznania
Nr ref.: CC/99/2024
Wydział: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa
2024-06-25 2024-07-08 zgłoś swoje CV
ds. systemów zabezpieczenia technicznego obiektów
Nr ref.: OUr/90/2024
Wydział: Wydział Obsługi Urzędu
2024-06-25 2024-07-17 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta