Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. ewidencji ludności
Nr ref.: SOUK/8/2022
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2022-01-05 2022-01-16
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: IN/1/2022
Wydział: Wydział Informatyki
2021-12-21 2022-01-16
ds. infrastruktury
Nr ref.: GK/5/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-12-31 2022-01-12
ds. księgowości podatkowej
Nr ref.: PO/3/2022
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
2021-12-27 2022-01-10
ds. obsługi projektu "kawka bis"
Nr ref.: KOS/255/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-12-20 2022-01-10
ds. zbywania przetargowego
Nr ref.: GN/257/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-12-21 2022-01-09
ds. przejmowania praw do nieruchomości
Nr ref.: GN/258/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-12-21 2022-01-09
ds. systemów obiegu dokumentów i ezd
Nr ref.: IN/260/2021
Wydział: Wydział Informatyki
2021-12-10 2022-01-09
ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nr ref.: GN/262/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-12-22 2022-01-03
ds. prawno- podatkowych
Nr ref.: FN/252/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-12-03 2022-01-02
ds. księgowości
Nr ref.: FN/254/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-12-10 2021-12-31
ds. programów aktywizacji
Nr ref.: ZSS/261/2021
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2021-12-14 2021-12-30
ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ref.: ZP/251/2021
Wydział: Biuro Zamówień Publicznych
2021-11-29 2021-12-27
ds. budżetu systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)
Nr ref.: GK/248/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-11-26 2021-12-19
kierownik oddziału obsługi - nowe miasto
Nr ref.: WJPM/237/2021
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2021-11-26 2021-12-13
ds. zmian w aktach stanu cywilnego
Nr ref.: SC/235/2021
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
2021-11-10 2021-11-22
ds. rozliczeń wynagrodzeń
Nr ref.: OR/176/2021
Wydział: Wydział Organizacyjny
2021-09-15 2021-10-11
ds. reklamacji i kontroli jakości
Nr ref.: PK/193/2021
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2021-09-24 2021-10-04
ds. dzierżaw
Nr ref.: GN/66/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2018-04-10 2018-04-22

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.