Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. księgowości podatkowej
Nr ref.: FN/36/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-03-17 2020-04-05
ds. księgowości funduszy unijnych
Nr ref.: FN/46/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-03-03 2020-03-30
inspektor lub główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego
Nr ref.: ZOU/47/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2020-03-05 2020-03-29
ds. niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Nr ref.: ZSS/49/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-03-10 2020-03-25
ds. organizacji szkół i placówek oświatowych oraz analizy wydatków budżetowych
Nr ref.: OW/39/2020
Wydział: Wydział Oświaty
2020-03-06 2020-03-22
ds. organizacji szkół i placówek oświatowych
Nr ref.: OW/40/2020
Wydział: Wydział Oświaty
2020-03-03 2020-03-22
inspektor lub gł. specjalista ds. nadzoru inwestorskiego
Nr ref.: WJPM/41/2020
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2020-02-27 2020-03-22
ds. ochrony praw właścicielskich
Nr ref.: GN/43/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2020-03-06 2020-03-15
ds. ocen oddziaływania
Nr ref.: KOS/44/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-03-02 2020-03-15
ds. nadzoru właścicielskiego
Nr ref.: NW/30/2020
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2020-02-20 2020-03-15
ds. doradztwa prawnego
Nr ref.: MKZ/38/2020
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2020-02-27 2020-03-11
ds. ochrony zieleni
Nr ref.: KOS/29/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-02-25 2020-03-11
ds. architektury
Nr ref.: UA/37/2020
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2020-02-25 2020-03-10
ds. projektów mieszkaniowych
Nr ref.: SL/33/2020
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2020-02-24 2020-03-09
ds. podatków od nieruchomości
Nr ref.: FN/28/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-02-17 2020-03-08
ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Nr ref.: SOUK/35/2020
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2020-02-21 2020-03-03
ds. jednostek pomocniczych
Nr ref.: WJPM/31/2020
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2020-02-21 2020-03-02
ds. uzależnień
Nr ref.: ZSS/26/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-02-13 2020-02-25
ds. komunikacji i planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr ref.: ZSS/24/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-02-13 2020-02-25
ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr ref.: ZSS/25/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-02-13 2020-02-25

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.