Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds. organizacji szkół i placówek oświatowych
Nr ref.: OW/183/2021
Wydział: Wydział Oświaty
2021-09-22 2021-10-17 zgłoś swoje CV
ds. księgowości
Nr ref.: FN/196/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-09-24 2021-10-18 zgłoś swoje CV
ds. ocen oddziaływania
Nr ref.: KOS/204/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-10-01 2021-10-18 zgłoś swoje CV
ds. realizacji zadań przyrodniczych i gospodarki wodnej
Nr ref.: KOS/205/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-10-04 2021-10-18 zgłoś swoje CV
aplikant radcowski
Nr ref.: PW/202/2021
Wydział: Wydział Prawny
2021-09-30 2021-10-19 zgłoś swoje CV
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: IN/191/2021
Wydział: Wydział Informatyki
2021-09-24 2021-10-20 zgłoś swoje CV
dyspozytor centrum zarządzania kryzysowego
Nr ref.: ZKB/213/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2021-10-13 2021-10-21 zgłoś swoje CV
ds. finansowych i monitoringu
Nr ref.: GK/180/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-09-22 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. projektów i funduszy europejskich
Nr ref.: KPRM/187/2021
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2021-09-23 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. systemów obiegu dokumentów i ezd
Nr ref.: IN/194/2021
Wydział: Wydział Informatyki
2021-09-24 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. budżetu systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)
Nr ref.: GK/210/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-10-05 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. raportów i baz danych
Nr ref.: GK/200/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-10-08 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. wymiaru opłaty
Nr ref.: GK/201/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-10-08 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. obsługi klienta
Nr ref.: GK/211/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-10-08 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. księgowości
Nr ref.: FN/214/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-10-13 2021-10-25 zgłoś swoje CV
ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ref.: ZP/186/2021
Wydział: Biuro Zamówień Publicznych
2021-09-30 2021-10-26 zgłoś swoje CV
ds. hałasu
Nr ref.: KOS/212/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-10-14 2021-11-02 zgłoś swoje CV
ds. przeprowadzania przetargów
Nr ref.: GN/206/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-10-13 2021-11-04 zgłoś swoje CV
ds. dzierżaw, najmu i użyczeń
Nr ref.: GN/208/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-10-13 2021-11-04 zgłoś swoje CV
ds. rozliczania nieruchomości
Nr ref.: GN/207/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-10-13 2021-11-04 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.