Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
ds. rozliczeń
Nr ref.: FN/129/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-09-21 2020-10-06 2020-10-19
ds. rozliczeń podatkowych vat
Nr ref.: FN/121/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-09-07 2020-09-28 2020-10-14
ds. obsługi technicznej
Nr ref.: SOUK/130/2020
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2020-09-21 2020-09-27 2020-10-07
ds. infrastruktury
Nr ref.: GK/127/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2020-09-15 2020-09-25 2020-10-12
ds. nadzoru
Nr ref.: ZSS/117/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-09-11 2020-09-22 2020-10-21
ds. realizacji projektu "connecting nature"
Nr ref.: KPRM/124/2020
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2020-09-09 2020-09-20 2020-09-30
ds. ewidencji i likwidacji środków trwałych
Nr ref.: ZOU/119/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2020-09-04 2020-09-20 2020-10-05
ds. obsługi klienta
Nr ref.: FN/120/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-08-28 2020-09-10 2020-09-25
ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy
Nr ref.: ZSS/116/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-08-27 2020-09-10 2020-10-06
ds. obsługi zamówień publicznych
Nr ref.: ZOU/115/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2020-08-19 2020-09-10 2020-09-28
ds. programów ochrony środowiska i monitoringu
Nr ref.: KOS/114/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-08-20 2020-09-09 2020-09-25
ds. zezwoleń i kontroli
Nr ref.: GK/113/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2020-08-18 2020-08-30 2020-09-23
koordynator do spraw dostępności
Nr ref.: ZSS/112/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2020-08-13 2020-08-25 2020-09-11
ds. infrastruktury
Nr ref.: GK/111/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2020-08-11 2020-08-23 2020-09-15
kierownik oddziału ochrony środowiska
Nr ref.: KOS/110/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-07-30 2020-08-23 2020-09-15
ds. ubezpieczeń społecznych
Nr ref.: OR/112/2020
Wydział: Wydział Organizacyjny
2020-08-11 2020-08-21 2020-09-07
ds. wspierania przedsiębiorczości i informacji gospodarczej
Nr ref.: DGR/109/2020
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
2020-08-05 2020-08-19 2020-09-28
ds. obsługi zamówień publicznych
Nr ref.: ZOU/108/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2020-07-30 2020-08-18 2020-08-19
ds. analiz ekonomicznych
Nr ref.: NW/104/2020
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2020-07-24 2020-08-16 2020-10-09
ds. ewidencji działalności gospodarczej
Nr ref.: DGR/106/2020
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
2020-07-27 2020-08-07 2020-09-30

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.