Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
ds. inwestycji ogólnomiejskich
Nr ref.: UA/177/2021
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2021-09-23 2021-10-11 2021-10-22
ds. księgowości podatkowej
Nr ref.: PO/168/2021
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
2021-09-16 2021-10-04 2021-10-21
ds. eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej
Nr ref.: ZKB/190/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2021-09-21 2021-09-30 2021-10-12
ds. opłat
Nr ref.: FN/174/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-09-14 2021-09-27 2021-10-05
ds. ochrony zieleni
Nr ref.: KOS/170/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-09-14 2021-09-27 2021-10-15
ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości
Nr ref.: OU/159/2021
Wydział: Wydział Obsługi Urzędu
2021-09-10 2021-09-27 2021-10-15
ds. ocen oddziaływania
Nr ref.: KOS/169/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-09-09 2021-09-27 2021-09-28
ds. kadr dyrektorów szkół
Nr ref.: OW/164/2021
Wydział: Wydział Oświaty
2021-08-31 2021-09-27 2021-10-13
ds. analiz ekonomicznych
Nr ref.: NW/165/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2021-09-02 2021-09-26 2021-10-21
ds. administracyjno-kancelaryjnych
Nr ref.: PO/175/2021
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
2021-09-14 2021-09-23 2021-10-06
ds. nadzoru właścicielskiego
Nr ref.: NW/163/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2021-08-31 2021-09-22 2021-10-21
ds. podatków od nieruchomości
Nr ref.: FN/152/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-08-23 2021-09-22 2021-09-23
ds. ochrony przeciwpożarowej
Nr ref.: ZKB/171/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2021-09-09 2021-09-21 2021-09-29
ds. księgowości
Nr ref.: FN/167/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-09-06 2021-09-20 2021-09-24
ds. informacji publicznej
Nr ref.: RM/157/2021
Wydział: Biuro Rady Miasta
2021-08-31 2021-09-19 2021-09-30
ds. organizacji pozarządowych
Nr ref.: Kl/160/2021
Wydział: Wydział Kultury
2021-09-06 2021-09-16 2021-09-21
ds. obsługi kancelaryjnej
Nr ref.: OUr/166/2021
Wydział: Wydział Obsługi Urzędu
2021-09-02 2021-09-16 2021-09-29
zastępca dyrektora ds. technicznych i środowiska
Nr ref.: KOS/162/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-09-02 2021-09-15 2021-10-08
ds. ewidencji środków trwałych i fakturowania
Nr ref.: GN/153/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-08-31 2021-09-13 2021-09-30
ds.ulg
Nr ref.: FN/156/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-08-25 2021-09-13 2021-09-23

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.