Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. ksiąg stanu cywilnego
Nr ref.: USC/4/2021
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
2021-01-08 2021-01-18
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: IN/160/2020
Wydział: Wydział Informatyki
2020-12-22 2021-01-13
ds. obsługi systemu finansowo - księgowego jednostek oświatowych
Nr ref.: FN/166/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-28 2021-01-11
ds. podatku od nieruchomości
Nr ref.: FN/168/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-28 2021-01-11
zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska
Nr ref.: KOS/167/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-12-29 2021-01-10
kierownik oddziału księgowości urzędu miasta
Nr ref.: FN/165/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-18 2021-01-10
ds. księgowości
Nr ref.: FN/163/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-18 2021-01-04
ds. księgowości
Nr ref.: FN/161/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-14 2021-01-04
ds. zbywania przetargowego
Nr ref.: GN/162/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2020-12-21 2021-01-03
ds. księgowości
Nr ref.: FN/159/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-12-08 2020-12-22
ds. powszechnego obowiązku obrony
Nr ref.: ZKB/151/2020
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2020-12-07 2020-12-21
aplikant radcowski
Nr ref.: OR/158/2020
Wydział: Wydział Organizacyjny
2020-12-03 2020-12-15
ds. projektów uchwał
Nr ref.: RM/157/2020
Wydział: Biuro Rady Miasta
2020-12-04 2020-12-14
ds. urbanistyki
Nr ref.: UA/156/2020
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2020-11-30 2020-12-10
kierownik oddziału księgowości urzędu miasta
Nr ref.: FN/153/2020
Wydział: Wydział Finansowy
2020-11-20 2020-12-09
ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: BOI/154/2020
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
2020-11-27 2020-12-08
ds. analiz i prac studialnych
Nr ref.: RMWM/150/2020
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
2020-11-16 2020-12-06
kierownik oddziału ochrony zieleni
Nr ref.: KOS/152/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2020-11-23 2020-12-03
ds. inwestycji ogólnomiejskich
Nr ref.: UA/147/2020
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2020-11-10 2020-11-30
ds. systemów obiegu dokumentów i ezd
Nr ref.: IN/149/2020
Wydział: Wydział Informatyki
2020-11-06 2020-11-29

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.