Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
kierownik oddziału geodezji
Nr ref.: GN/225/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-12-06 2019-12-18
ds. księgowości
Nr ref.: FN/229/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-12-05 2019-12-15
ds. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
Nr ref.: SOUK/228/2019
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2019-11-29 2019-12-10
ds. planowania i analiz budżetu
Nr ref.: OW/227/2019
Wydział: Wydział Oświaty
2019-11-29 2019-12-10
ds. planowania i realizacji budżetu
Nr ref.: KPRM/211/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019-11-29 2019-12-09
ds. praw jazdy
Nr ref.: SOUK/222/2019
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2019-11-28 2019-12-08
dyspozytor/ dyspozytorka centrum zarządzania kryzysowego
Nr ref.: ZKB/224/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-11-27 2019-12-08
ds. analiz i prac studialnych
Nr ref.: ROM/214/2019
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
2019-11-21 2019-12-02
ds. rozliczeń podatkowych vat
Nr ref.: FN/216/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-11-04 2019-12-02
ds. zmian w aktach stanu cywilnego
Nr ref.: USC/218/2019
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
2019-11-19 2019-11-28
ds. rady miasta
Nr ref.: OR/219/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
2019-11-08 2019-11-24
ds. obsługi prawnej konsumentów i edukacji
Nr ref.: MRK/215/2019
Wydział: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
2019-11-04 2019-11-19
ds. dzierżaw, najmu i użyczeń
Nr ref.: GN/208/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-11-07 2019-11-18
ds. archiwum akt komunikacyjnych
Nr ref.: SOUK/210/2019
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2019-11-05 2019-11-17
ds. zaopatrzenia
Nr ref.: ZOU/212/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-11-05 2019-11-14
ds. obsługi zamówień publicznych
Nr ref.: ZOU/213/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-11-04 2019-11-14
aplikant radcowski
Nr ref.: OR/207/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
2019-10-28 2019-11-12
dyspozytor centrum zarządzania kryzysowego
Nr ref.: ZKB/209/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-10-31 2019-11-11
kierownik oddziału poligrafii i doręczeń
Nr ref.: ZOU/205/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-10-22 2019-11-11
ds. księgowości funduszy unijnych
Nr ref.: . FN/206/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-10-23 2019-11-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.