Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
gł. księgowa w wymiarze 1/2 etatu
Nr ref.: 1/2020 - MDK3
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2021-03-22 2021-04-10 -
księgowy/a centrum usług wspólnych w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.110.8.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-03-30 2021-04-12 -
ds. tworzenia i aktualizacji opracowań mapowych pozyskanych metodami fotogrametrii
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.2.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-03-31 2021-04-12 -
nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
Nr ref.: ZSS/KD/120/3/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-03-31 2021-04-13 -
specjalista ds. infrastruktury
Nr ref.: PP/04/2021
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2021-03-23 2021-04-14 -
specjalista/specjalistka ds. wsparcia technicznego
Nr ref.: PCD.KP.110.5.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-03-15 2021-04-15 -
specjalista/specjalistka ds. programowych
Nr ref.: PCD.KP.110.6.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-03-15 2021-04-15 -
specjalista/specjalistka ds. administracyjno-biurowych
Nr ref.: PCD.KP.110.3.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-03-15 2021-04-15 -
administrator/administratorka ds. it
Nr ref.: PCD.KP.110.4.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-03-15 2021-04-15 -
specjalista/specjalistka ds. turystyki
Nr ref.: PCD.KP.110.7.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-03-26 2021-04-15 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: 1/2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2021-01-08 2021-04-16 -
asystent
Nr ref.: 2/2021
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2021-03-26 2021-04-16 -
główna księgowa
Nr ref.: P.188.120-1.21
Jednostka: Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
2021-04-01 2021-04-16 -
geoinformatyczne ds. rozwoju i wdrożeń
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.4.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-04-07 2021-04-18 -
stanowisko ds. nadzoru nad pielęgnacją zieleni przyulicznej
Nr ref.: ZDM.DP.10.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-04-06 2021-04-20 -
stanowisko ds. ewidencji dróg
Nr ref.: ZDM.DP.11.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-04-08 2021-04-22 -
koordynator ds. edukacji
Nr ref.: 2/2021
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2021-04-07 2021-04-23 -
nauczyciel specjalista
Nr ref.: 2
Jednostka: Przedszkole Nr 119 im. Lecha
2021-03-16 2021-04-30 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.