Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
strażnik straży miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-11/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2021-11-15 2021-12-03 -
ds.informacji i obsługi kancelaryjnej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.17.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-11-23 2021-12-03 -
specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w bramie poznania i galerii śluza
Nr ref.: PCD.KP.110.12.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-11-18 2021-12-05 -
ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 1 roku)
Nr ref.: MPU-KP/1000-12/21
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2021-11-23 2021-12-05 -
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/64/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-11-24 2021-12-06 zgłoś swoje CV
ds. ochrony danych osobowych
Nr ref.: MOPR/65/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-11-26 2021-12-06 zgłoś swoje CV
kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego
Nr ref.: MOPR/66/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-11-26 2021-12-06 zgłoś swoje CV
ref.ds.administracyjnych
Nr ref.: MDK2.120.2.2021
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
2021-11-24 2021-12-07 -
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.1.2021
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
2021-11-25 2021-12-08 -
kierownik zespołu opracowań finansowych
Nr ref.: MPU-KP/1000-11/21
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2021-11-09 2021-12-09 -
nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
Nr ref.: ZSS/KD/120/16/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-11-09 2021-12-10 -
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/17/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-11-09 2021-12-10 -
lider / liderka zespołu ds. promocji
Nr ref.: PCD.KP.110.13.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2021-11-19 2021-12-10 -
ds. rachuby i płac
Nr ref.: ZDM.DP.33.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-11-30 2021-12-12 -
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.33.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-01 2021-12-13 -
główny księgowy
Nr ref.: SP6.1.2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2021-12-01 2021-12-15 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: SP6.2.2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2021-12-01 2021-12-15 -
ds. ekonomicznych
Nr ref.: ZDM.DP.31.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-11-17 2021-12-16 -
psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.59.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-11-24 2021-12-17 -
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUWJO-I.110.13.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2021-11-29 2021-12-20 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.