Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.14.2023
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2023-11-21 2023-12-04 -
kontroler strefy płatnego parkowania
Nr ref.: ZDM.110.19.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2023-11-22 2023-12-04 -
ds. administracji i archiwum zakładowego
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.32.2023
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2023-11-23 2023-12-05 -
robotnik na wytwórni masy bitumicznej
Nr ref.: 19/ZRD/11/2023
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2023-11-22 2023-12-06 -
ds. wdrożeń organizacji ruchu
Nr ref.: DP.110.17.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2023-11-06 2023-12-07 -
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.69.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-11-23 2023-12-07 -
główny księgowy - cały etat
Nr ref.: ZSP16/1/2023
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I, Przedszkole nr 31)
2023-10-30 2023-12-08 -
specjalista ds. administracyjnych
Nr ref.: PPP2/01/2023
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
2023-11-22 2023-12-08 -
młodszy wychowawca / wychowawca - centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.70.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-11-23 2023-12-08 -
pracownik socjalny ds.przeciwdziałania przemocy
Nr ref.: MOPR/58/2023
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2023-11-16 2023-12-11 zgłoś swoje CV
ds. uzgodnień zewnętrznych
Nr ref.: ZDM.DP.110.21.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2023-11-27 2023-12-11 -
psycholog - centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.71.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-11-27 2023-12-11 -
ds. utrzymania dróg
Nr ref.: ZDM.DP.110.20.2023
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2023-11-30 2023-12-11 -
specjalista ds. administracyjnych - poznański zespół żłobków
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.72.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-11-30 2023-12-13 -
ds.obsługi administracyjno-technicznej
Nr ref.: MOPR/61/2023
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2023-11-30 2023-12-14 zgłoś swoje CV
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUWJO-I.110.14.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2023-11-10 2023-12-15 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: CUWJO-I.110.15.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2023-11-10 2023-12-15 -
nauczyciel poradni psychologiczno - pedagogicznej: psycholog
Nr ref.: PPP2/02/2023
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
2023-11-22 2023-12-15 -
specjalista ds. wolontariatu i współpracy - centrum inicjatyw senioralnych
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.73.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2023-12-04 2023-12-18 -
specjalista ds. cuwjo
Nr ref.: P6.120.1.23
Jednostka: Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
2023-11-10 2023-12-22 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta