Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds. aktualizacji danych opisowych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.6.2020
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2020-10-15 2020-10-25 -
ds. obsługi administracyjnej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.5.2020
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2020-10-15 2020-10-25 -
ds. aktualizacji danych graficznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.7.2020
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2020-10-15 2020-10-25 -
specjalista/specjalistka ds. kadr i płac
Nr ref.: CTK.DN.110.3.2020
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2020-10-01 2020-10-26 -
specjalista ds. kadr i płac cuw
Nr ref.: CUW-SAZ.110.28.2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-10-13 2020-10-26 -
specjalista ds. płac cuw
Nr ref.: CUW-SAZ.110.29.2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-10-13 2020-10-26 -
kucharz/ kucharka- zespół żłobków nr 3
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.46.2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-10-14 2020-10-26 -
opiekun kwalifikowany dom pomocy społecznej im. św. e. bojanowskiego
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.47.2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-10-15 2020-10-26 -
stanowisko ds. obsługi it cuw (zastępstwo)
Nr ref.: CUW-SAZ.110.30.2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-10-19 2020-10-29 -
młodszy bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-114- 7/2020
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2020-09-30 2020-10-30 -
stanowisko ds.kadrowych
Nr ref.: MDK2.1200.4.2020
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
2020-10-16 2020-10-30 -
ds. realizacji inwestycji i nadzoru małej architektury
Nr ref.: ZZM.OA/1100-6/2020
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2020-10-17 2020-10-30 -
główny ksiegowy
Nr ref.: P46-3/2020
Jednostka: Przedszkole Nr 46
2020-10-12 2020-10-31 -
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/12/20
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2020-10-01 2020-11-01 -
ds. zamówień publicznych i administracyjno - gospodarczych
Nr ref.: MOPR/48/2020
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2020-10-22 2020-11-02 zgłoś swoje CV
ds. obsługi administracyjno - technicznej
Nr ref.: MOPR/47/2020
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2020-10-23 2020-11-02 zgłoś swoje CV
surdopedagog
Nr ref.: ZSS/KD/120/13/20
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2020-10-19 2020-11-15 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.