Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
specjalista d/s płac
Nr ref.: ZSS105.110.1.2020.
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
2020-03-18 2020-04-10 -
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: 56/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-04-02 2020-04-13 -
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: 58/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-04-03 2020-04-13 -
księgowy
Nr ref.: 59/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-04-03 2020-04-13 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: 57/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-04-03 2020-04-13 -
kierownik ds. kadr i płac
Nr ref.: 1/04/2020
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2020-04-06 2020-04-14 -
opiekun ekspozycji
Nr ref.: 2/2020
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2020-03-23 2020-04-15 -
specjalista do spraw kadr i płac
Nr ref.: 1/2020
Jednostka: Przedszkole Nr 171
2020-04-02 2020-04-15 -
portier
Nr ref.: DPS/DN/0100/14/2020
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2020-04-02 2020-04-17 -
pokojowa/y
Nr ref.: DPS/DN/0100/12/2020
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2020-04-02 2020-04-17 -
opiekun/ka
Nr ref.: DPS/DN/0100/13/2020
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2020-04-02 2020-04-17 -
pielęgniarka/ pielęgniarz
Nr ref.: DPS/DN/0100/15/2020
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2020-04-02 2020-04-17 -
robotnik kwalifikowany - pracownik kuchni
Nr ref.: DPS/DN/0100/11/2020
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2020-04-02 2020-04-17 -
kierownik oddziału finansowego
Nr ref.: 60/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-04-07 2020-04-17 -
specjalista ds funduszy unijnych
Nr ref.: 3/2020
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2020-02-17 2020-04-30 -
specjalista ds płac
Nr ref.: 2/2020
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2020-01-17 2020-05-30 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: 4/2020
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2020-03-24 2020-06-30 -
księgowa/y
Nr ref.: Os-K-011-1257/19
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2020-01-08 2021-03-10 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.