Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
rehabilitacji społecznej osób niepełnospranych
Nr ref.: MOPR/03/2020
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2020-01-15 2020-01-24 zgłoś swoje CV
pokojowa/ pokojowy
Nr ref.: 4/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-15 2020-01-26 -
pielęgniarka/ pielęgniarz
Nr ref.: 6/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-15 2020-01-26 -
sanitariusz/ sanitariuszka
Nr ref.: 5/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-15 2020-01-26 -
opiekunka lub pielęgniarka/ położna
Nr ref.: 7/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-15 2020-01-26 -
ds. administracji kadrowej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.13.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2019-12-30 2020-01-27 -
instruktor terapii zajęciowej w zespole dziennych domów pomocy
Nr ref.: 8/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-16 2020-01-27 -
ds gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Nr ref.: DO.110.2.2020
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2020-01-16 2020-01-29 -
kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego
Nr ref.: MOPR/05/2020
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2020-01-20 2020-01-29 zgłoś swoje CV
informatyk
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.1.2020
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2020-01-14 2020-01-30 -
cały etat - kierownik gospodarczy , umowa o pracę
Nr ref.: 2/2019
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej (II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)
2019-11-04 2020-01-31 -
rzemieślnik - ogrodnik / woźny
Nr ref.: ZSPS.II.1210/75/2019
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2019-12-12 2020-01-31 -
specjalista ds płac
Nr ref.: 11/2019
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2019-12-13 2020-01-31 -
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/1/20
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2020-01-02 2020-01-31 -
strażnik straży miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-1/20
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2020-01-08 2020-01-31 -
referent
Nr ref.: 1/2020
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Gimnazjum Nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka)
2020-01-14 2020-01-31 -
ds. administracyjnych
Nr ref.: DO.110.1.2020
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2020-01-17 2020-01-31 -
referent
Nr ref.: 110.1.2020
Jednostka: Dom Dziecka Nr 2
2020-01-21 2020-01-31 -
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nr ref.: 9/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2020-01-21 2020-02-02 -
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/04/2020
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2020-01-20 2020-02-03 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.