Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. obsługi administracyjno - technicznej
Nr ref.: MOPR/02/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-01-17 2022-01-26
ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: MOPR/01/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-01-17 2022-01-26
specjalista ds. płac
Nr ref.: P.188.120-1.21
Jednostka: Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
2021-11-26 2022-01-26
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.2.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.3.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 1 roku)
Nr ref.: MPU-KP.1000.4.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 6 miesięcy)
Nr ref.: MPU-KP.1000.5.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.1.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-01-13 2022-01-25
główna księgowa
Nr ref.: P1163/12/2021
Jednostka: Przedszkole Nr 116 "Kolorowe Nutki"
2021-12-21 2022-01-25
ds. projektowania infrastruktury technicznej
Nr ref.: MPU-KP.1000.1.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-13 2022-01-24
specjalista
Nr ref.: 1/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2022-01-12 2022-01-24
kontroler strefy płatnego parkowania
Nr ref.: ZDM.DP.1110.2.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-01-12 2022-01-23
nauczyciel języka polskiego 4 - 8
Nr ref.: SP71/praca/1/2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
2021-12-29 2022-01-23
ds. logistyki
Nr ref.: ZDM.DP.1110.1.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-01-11 2022-01-22
specjalista ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: BR-IX-114-7/2021
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2022-01-11 2022-01-21
główna księgowa/główny księgowy
Nr ref.: 3/2021
Jednostka: Przedszkole Nr 127
2021-12-21 2022-01-21
specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w bramie poznania i galerii śluza
Nr ref.: PCD.KP.110.01.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2022-01-04 2022-01-18
księgowa/y
Nr ref.: Os-K-011-1257/21
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2021-12-29 2022-01-17
garderobiana/garderobiany
Nr ref.: 2/2021
Jednostka: Teatr Polski
2021-12-17 2022-01-16
główny księgowy
Nr ref.: SP6.3.2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2021-12-28 2022-01-15

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.