Oferta: dyrektor domu pomocy społecznej (ul. ugory)

Data publikacji: 2021-08-18
Nr ref.: PMP/147/2021
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
Stanowisko: dyrektor domu pomocy społecznej (ul. ugory)

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-13

Zakres podstawowych czynności

 • kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności DPS
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej DPS
 • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w DPS
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w DPS
 • reprezentowanie DPS na zewnątrz

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni  w obszarze pomocy społecznej
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 • wysoki poziom umiejętności kierowniczych
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • wiedza/doświadczenie w stosowaniu przepisów ustaw z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, rachunkowości, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu prawa pracy, samorządu powiatowego
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Dokumenty należy przedłożyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

Warunki pracy: charakter pracy wymaga bezpośredniego kontaktowania się z klientami oraz pracownikami; praca przy komputerze, wyjścia poza miejsce pracy i delegacje służbowe.

O terminie i miejscu przeprowadzania kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_DPS_147_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.poznan.pl/mim/cuw/dom-pomocy-spolecznej,1130/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13 00:00
Opis zmian: dodanie informacji o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Kuśnierz
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 14:27