Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia (tylko w przypadku podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej).
 • pozostałe dokumenty:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym zwrócono się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wg wzoru określonego przez Radę Ministrów.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • lub za za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki: UMPoznan/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Informacja telefoniczna
Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 350) - zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

 • udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
 • w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Natomiast zgodnie z ust. 2 powyższego paragrafu - Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Zaświadczenie dotyczy:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą, którym Prezydent Miasta Poznania na indywidualny wniosek udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych / należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na zasadach pomocy de minimis (w tym w formie: umorzenia, rat, odroczenia)
 • podmiotów prowadzących zakład pracy chronionej, którym przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości (dla przykładu jeżeli wydajemy zaświadczenie, że w lokalu nr 1 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wynosi 17 zł, natomiast w sytuacji gdy na jednym dokumencie wydamy zaświadczenie, że w lokalu nr 1, 2, 3, 5, 10, 15 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wyniesie 102 zł (6 x 17 zł)).
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Do najczęściej występujących zwolnień należą:
1.        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2.        złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.
Ponadto pragniemy także przypomnieć, że od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:
-        bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
-        gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.
Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej nie uległ zmianie - PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2022-05-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2022-05-13 09:48