Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydzia? Podatk�w i Op?at

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia (tylko w przypadku podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej).
 • pozostałe dokumenty:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym zwrócono się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wg wzoru określonego przez Radę Ministrów.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • lub za za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/Fn (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Informacja telefoniczna
Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 350) - zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

 • udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
 • w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Natomiast zgodnie z ust. 2 powyższego paragrafu - Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Zaświadczenie dotyczy:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą, którym Prezydent Miasta Poznania na indywidualny wniosek udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych / należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na zasadach pomocy de minimis (w tym w formie: umorzenia, rat, odroczenia)
 • podmiotów prowadzących zakład pracy chronionej, którym przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2021-09-08
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2021-09-08 15:08