Oferta: ds. nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji oraz analiz prawnych

Data publikacji: 2021-02-23
Nr ref.: NW/21/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji oraz analiz prawnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-03-26

Zakres podstawowych czynności

 • realizacja zadań związanych z przystępowaniem i występowaniem Miasta ze spółek, likwidacją spółek, obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą, współpracą przy restrukturyzacji, przekształceniach i likwidacjach spółek z udziałem Miasta
 • opiniowanie założeń organizacyjno-prawnych dla nowych spółek prawa handlowego, które będą realizowały zadania własne i zlecone gminy
 • opracowywanie pod względem formalno-prawnym koncepcji dokapitalizowania lub prywatyzacji spółek z udziałem Miasta oraz przekształceń własnościowych lub organizacyjnych takich spółek i miejskich jednostek organizacyjnych
 • zabezpieczanie interesów Miasta w spółkach prawa handlowego, w tym m.in. prowadzenie dokumentacji, zwoływanie zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy i opiniowane spraw będących przedmiotem obrad, inicjowanie i udział w kontrolach, obsługa ewidencji spółek i ich dokumentacji w programie CONSORG, prowadzenia spraw Miasta w spółkach, które zaprzestały działalności statutowej
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach
 • sporządzanie wstępnej analizy prawnej projektów umów/statutów spółek, w których Miasto zamierza objąć udziały lub akcje oraz propozycji zmian innych aktów regulujących zasady funkcjonowania i kompetencje organów statutowych spółek z udziałem Miasta
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa i kompletowanie zbioru opinii prawnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo
 • minimum 3-letni staż pracy
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz/opinii prawnych z zakresu przepisów prawa handlowego na stanowiskach związanych z obsługa formalno-prawną organów spółek

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia i wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu wartości dla Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_NW_21_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-03-26
Opis zmian: NW/21/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-03-26 11:28