Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. usuwania pojazdów
Nr ref.: ZDM.DP.34.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-14 2022-01-13
specjalista ds. księgowych i analiz
Nr ref.: CUW-SAZ.110.37.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-29 2022-01-12
ds. uzgodnień zewnętrznych
Nr ref.: ZDM.DP.37.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-28 2022-01-12
ds. nadzoru nad infrastrukturą
Nr ref.: ZDM.DP.36.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-28 2022-01-10
specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji- zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.63.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-23 2022-01-07
instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej- zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.64.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-23 2022-01-07
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/21/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-12-16 2021-12-31
starszy rzemieślnik - elektryk
Nr ref.: ZSS/KD/120/20/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-12-13 2021-12-31
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.36.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-17 2021-12-30
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.35.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-15 2021-12-28
specjalista ds. koordynacji animacji senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.62.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-15 2021-12-28
główny specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Nr ref.: ZSB1.1200.3.2021 z dn. 16.12.2021
Jednostka: Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych), Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)
2021-12-16 2021-12-27
ds. nadzoru pasa drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.35.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-15 2021-12-27
specjalista ds. księgowych i analiz
Nr ref.: CUW-SAZ.110.34.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-14 2021-12-27
ref.ds.administracyjnych
Nr ref.: MDK2.1200.3.2021
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
2021-12-13 2021-12-27
specjalista ds. edukacji cyfrowej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.61.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-13 2021-12-23
starszy inspektor ds. wynagrodzeń
Nr ref.: SMMP.III/1110-13/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2021-12-10 2021-12-23
referent ds. kancelaryjnych
Nr ref.: SMMP.III/1110-12/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2021-12-10 2021-12-23
ds. kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej
Nr ref.: MOPR/70/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-12-13 2021-12-22
0,25 (1/4 etatu) - specjalista ds. płac
Nr ref.: P48.1/2021
Jednostka: Przedszkole Nr 48
2021-11-22 2021-12-22