Oferta: kierownik oddziału ochrony środowiska

Data publikacji: 2020-07-30
Nr ref.: KOS/110/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: kierownik oddziału ochrony środowiska

Zakres podstawowych czynności

Kierowanie zespołem i realizacją zadań Oddziału, w tym m.in.:

 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i powierzchni ziemi, ochrony środowiska przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
 • inicjowanie współpracy między instytucjami w działaniach na rzecz ochrony środowiska w wyżej wymienionym zakresie
 • organizowanie i nadzorowanie wizji lokalnych i interwencji oraz analiza związanych z nimi dokumentów
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań od wydanych decyzji i zarządzeń pokontrolnych
 • przygotowywanie opinii, zaleceń, sprawozdań i innych materiałów dotyczących pracy Oddziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na poziomie magister lub magister inżynier:

          - chemia, technologia chemiczna, fizyka, ochrona środowiska lub kierunki ze specjalnością ochrona środowiska

             lub

         - inne kierunki, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ochrony środowiska lub zarządzania środowiskiem

 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku urzędniczym
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska
 • wiedza prawna i praktyczna z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotycząca gospodarki odpadami, ochrony powietrza i powierzchni ziemi, ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem lub projektem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy i kontakty zewnętrzne
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na kształtowanie środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-08-23.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-30 15:22 - KOS/110/2020 (Aktualizacja)